ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาวะสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั่วประเทศ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาวะสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั่วประเทศ
นักวิจัย : กรรณิกา ดาวไธสง
คำค้น : นักเรียนประถมศึกษา -- สุขภาพและอนามัย , โรงเรียนเทศบาล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุจิตรา สุคนธทรัพย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741755287 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9783
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาวะสุขภาพของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเปรียบเทียบสภาวะสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตามตัวแปรขนาดของเทศบาล และตัวแปรเพศ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองทุกกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 500 คน เป็นนักเรียนชาย 250 คน นักเรียนหญิง 250 คน ได้รับแบบสอบถามคืนกลับมา 450 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 90 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่า "ที" และ "ค่าเอฟ" ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาวะสุขภาพทางกายและสภาวะสุขภาพทางจิตของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล โดยทั่วไปอยู่ในระดับปกติ 2. เมื่อเปรียบเทียบสภาวะสุขภาพทางกายและสภาวะสุขภาพทางจิตตามขนาดของเทศบาล พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. เมื่อเปรียบเทียบสภาวะสุขภาพทางกายและสภาวะสุขภาพทางจิตโดยรวมและรายด้านตามตัวแปรเพศ พบว่าสภาวะสุขภาพทางกายมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ในด้านความสะอาดของร่างกายและเสื้อผ้า ส่วนสภาวะสุขภาพจิตไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
กรรณิกา ดาวไธสง . (2546). สภาวะสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั่วประเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กรรณิกา ดาวไธสง . 2546. "สภาวะสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั่วประเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กรรณิกา ดาวไธสง . "สภาวะสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั่วประเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
กรรณิกา ดาวไธสง . สภาวะสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั่วประเทศ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.