ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบระบบการจัดการคลังสินค้าในส่วนกิจกรรมครอสส์-ด็อกกิ้ง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบระบบการจัดการคลังสินค้าในส่วนกิจกรรมครอสส์-ด็อกกิ้ง
นักวิจัย : อุดมทัศนีย์ อินทรโชติ
คำค้น : คลังสินค้า -- แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ , การจัดการคลังสินค้า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เหรียญ บุญดีสกุลโชค , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740305032 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10838
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการกิจกรรม ครอสส์-ด็อกกิ้งในคลังสินค้า หน้าที่การทำงานของคลังสินค้าแบบครอสส์-ด็อกกิ้งได้แก่สินค้าที่ทำการรับ เข้าในขนาดใหญ่จะถูกนำมาแตกและผสมเพื่อขนส่งทันทีโดยแทบไม่มีกิจกรรมการเก็บ รักษา สินค้าส่วนน้อยที่ถูกเก็บรักษาเกิดขึ้นจากส่วนเกินของความต้องการเนื่องจาก ข้อกำหนดด้านปริมาณการสั่งซื้ออย่างต่ำ งานวิจัยได้นำเอาแนวความคิดของระบบทันเวลาพอดีในการผลิตเข้ามาใช้เพื่อวาง แผนการสั่งซื้อวัสดุ นั่นคือไม่มีการพยากรณ์การขาย แต่พิจารณาเฉพาะความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าเท่านั้น และกำหนดช่วงเวลาสั่งซื้อเพื่อให้สามารถส่งถึงลูกค้าได้ทันความต้องการพอดี เพื่อลดพื้นที่การเก็บรักษาและระยะเวลาที่ผลิตภัณฑ์อยู่ในคลังสินค้า สนการดำเนินงานวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อระบุลำดับและหน้าที่ของกิจกรรมรอสส์-ด็อก กิ้ง วิเคราะห์ความต้องการของระบบ กระบวนการไหลของข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการประมวลผลข้อมูล จากนั้นจึงได้ทำการออกแบบระบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ต้นแบบสำหรับการจัดการคลัง สินค้าแบบครอสส์-ด็อกกิ้งขึ้น ระบบถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้สามารถทำหน้าที่การประมวลผลความต้องการสินค้าจาก คำสั่งซื้อของลูกค้า สร้างใบสั่งซื้อสินค้าและใบเบิกสินค้าโดยอัตโนมัติ เพื่อให้มีสินค้าทันต่อความต้องการใช้ ตรวจสอบการรับเข้าของสินค้าที่สั่งซื้อ ระบุปลายทางการเคลื่อนย้ายสินค้ารับเข้าได้ถูกต้อง ตรวจสอบความคืบหน้าของการจัดสินค้า ดูแลบันทึกสินค้าคงคลังที่มีอยู่และกำลังสั่งซื้อให้ถูกต้อง รวมทั้งควบคุมวัสดุที่เก็บรักษาและวัสดุที่ปล่อยออกได้ตามความเป็นจริง โดยแบ่งส่วนการทำงานตามหน้าที่การทำงานออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การสนับสนุนการจัดการวัสดุ การปฏิบัติงานคลังสินค้า และการควบคุมสินค้าคงคล้ง หลังจากนั้น ได้ทำการทดสอบการทำงานของระบบกับข้อมูลจากคลังสินค้าตัวอย่างเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยระบบที่นำเสนอช่วยให้คลังสินค้ามีแนวทางในการตัดสินใจ สามารถวางแผนการทำงานได้สัมพันธ์กับทรัพยากรการผลิต และแนวคิดของกิจกรรมครอสส์-ด็อกกิ้งยังช่วยปรับปรุงระดับการให้บริการลูกค้า และลดระดับสินค้าคงคล้งลง นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการกิจกรรม ครอสส์-ด็อกกิ้งต่อไป

บรรณานุกรม :
อุดมทัศนีย์ อินทรโชติ . (2544). การออกแบบระบบการจัดการคลังสินค้าในส่วนกิจกรรมครอสส์-ด็อกกิ้ง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุดมทัศนีย์ อินทรโชติ . 2544. "การออกแบบระบบการจัดการคลังสินค้าในส่วนกิจกรรมครอสส์-ด็อกกิ้ง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุดมทัศนีย์ อินทรโชติ . "การออกแบบระบบการจัดการคลังสินค้าในส่วนกิจกรรมครอสส์-ด็อกกิ้ง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
อุดมทัศนีย์ อินทรโชติ . การออกแบบระบบการจัดการคลังสินค้าในส่วนกิจกรรมครอสส์-ด็อกกิ้ง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.