ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาการดำเนินคดีแพ่งของพนักงานอัยการในประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาการดำเนินคดีแพ่งของพนักงานอัยการในประเทศไทย
นักวิจัย : สมเจตน์ อำนวยสวัสดิ์
คำค้น : คดีและการสู้คดี -- ไทย , กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง , อัยการ -- ไทย , การฟ้อง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , ชาญวิทย์ ยอดมณี , กุลพล พลวัน
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : 9745682209 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10466
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530

การดำเนินคดีแพ่งเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการไทย ที่ต้องรับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของสังคม ควบคู่ไปกับการดำเนินคดีอาญา เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม การดำเนินคดีแพ่งของพนักงานอัยการ มีขอบเขตกว้างขวางพอสมควร ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. 2498 มาตรา 11 และกฎหมายอื่นๆที่บัญญัติไว้ ซึ่งในคดีแพ่งที่พนักงานอัยการเข้าไปดำเนินการให้นี้ในปีหนึ่ง ๆ มีจำนวนทุนทรัพย์นับร้อยล้านบาท และเกี่ยวพันกับการให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนผู้เกี่ยวข้องอีกเป็นจำนวนมาก เมื่อปรากฏว่า การดำเนินคดีแพ่งของพนักงานอัยการ ต้องประสบปัญหาต่าง ๆ มากพอสมควร ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจาก ข้อกำหนดในกฎหมาย กฎเกณฑ์ภายในหน่วยงานของอัยการเอง รวมตลอดถึงกฎเกณฑ์ทางด้านบริหาร ที่ส่งผลถึงการทำงานของพนักงานอัยการซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ มีผลทำให้หลักการในการทำงานของพนักงานอัยการแปรเปลี่ยนไปจากที่ควรจะเป็น ถ้าหากปัญหาดังกล่าวนี้ได้รับการแก้ไขแล้ว ประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานอัยการจะดีขึ้น และประชาชนจะได้รับความคุ้มครองในด้านความเป็นธรรมมากขึ้นด้วย แต่ในทำนองกลับกันถ้าปัญหาเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไข พนักงานอัยการก็ต้องทำหน้าที่ในลักษณะเดียวกับเครื่องจักร หรือมิฉะนั้น หน้าที่ที่ควรปฏิบัติก็มิได้ปฏิบัติ การที่จะอำนวยความยุติธรรม หรือรักษาผลประโยชน์ของรัฐ ก็จะทำไม่ได้อย่างเต็มที่ เอกสารวิจัยนี้ ต้องการที่จะเสนอปัญหาและแนวความคิดในการแก้ปัญหา เพื่อทำให้พนักงานอัยการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และเหมาะสมกับหน้าที่ของพนักงานอัยการที่ควรจะเป็น โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมในปัจจุบัน

บรรณานุกรม :
สมเจตน์ อำนวยสวัสดิ์ . (2530). ปัญหาการดำเนินคดีแพ่งของพนักงานอัยการในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมเจตน์ อำนวยสวัสดิ์ . 2530. "ปัญหาการดำเนินคดีแพ่งของพนักงานอัยการในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมเจตน์ อำนวยสวัสดิ์ . "ปัญหาการดำเนินคดีแพ่งของพนักงานอัยการในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. Print.
สมเจตน์ อำนวยสวัสดิ์ . ปัญหาการดำเนินคดีแพ่งของพนักงานอัยการในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2530.