ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออก
นักวิจัย : ศิวพร กรมขันธ์
คำค้น : นักเรียนอาชีวศึกษา , พฤติกรรมสุขภาพ , วัยรุ่น
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เทพวาณี หอมสนิท , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740307981 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10071
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในวิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออก กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในวิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออก จำนวน 600 คน เป็นนักศึกษาชาย 301 คน เป็นนักศึกษาหญิง 299 คน ได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับคืนมา 600 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1. นักศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ดังนี้ ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน ร้อยละ 98.0 รับประทานผัก/ผลไม้ ร้อยละ 96.8 ไม่เคยทำแท้งหรือให้คู่นอนทำแท้ง ร้อยละ 96.7 ไม่เคยตั้งครรภ์หรือ ทำให้คู่นอนตั้งครรภ์ ร้อยละ 95.5 แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ตอนเช้าและก่อนเข้านอน ร้อยละ 94.8 ล้างมือหลังออกจากห้องน้ำทุกครั้ง ร้อยละ 92.7 เคยถอดปลั๊กไฟฟ้าออกหลังจากใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ร้อยละ 92.0 ไม่เคยใช้สิ่งเสพติด ร้อยละ 89.0 ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 88.7 ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโทษหรือพิษภัยของสิ่งเสพติด ร้อยละ 86.0 ดื่มนมหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม ร้อยละ 70.5 เคยคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อนั่งตอนหน้าของรถยนต์ ร้อยละ 67.7 สวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 44.8 2. นักศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ ดังนี้ มีปัญหาขัดแย้งกับคนภายในครอบครัว ร้อยละ 88.5 ดื่มเครื่องดื่มจำพวกน้ำอัดลม ร้อยละ 86.2 เคยมีปัญหาหรือเรื่องกลุ้มใจ ร้อยละ 77.2 ขับขี่พาหนะสวนเส้นทางจราจร ร้อยละ 65.8 ขับรถฝ่าไฟแดง ร้อยละ 57.3 ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 55.2 ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 49.8 สูบบุหรี่ ร้อยละ 11.3 ใช้สิ่งเสพติด ร้อยละ 11.0 มีเพศสัมพันธ์กับผู้ขายบริการทางเพศ ร้อยละ 6.5 เปลี่ยนคู่นอน ร้อยละ 6.5 เคยตั้งครรภ์หรือทำให้คู่นอนตั้งครรภ์ ร้อยละ 4.5 เคยทำแท้งหรือให้คู่นอนทำแท้ง ร้อยละ 3.3

บรรณานุกรม :
ศิวพร กรมขันธ์ . (2544). การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิวพร กรมขันธ์ . 2544. "การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิวพร กรมขันธ์ . "การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ศิวพร กรมขันธ์ . การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.