ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความรับผิดชอบของผู้บริหารบริษัทมหาชนจำกัด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความรับผิดชอบของผู้บริหารบริษัทมหาชนจำกัด
นักวิจัย : ปกป้อง ศรีสนิท
คำค้น : บริษัทมหาชน , ผู้บริหาร , กฎหมายบริษัท
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740302688 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9666
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ผู้บริหารบริษัทมหาชนจำกัดประกอบด้วย กรรมการบริษัท และบุคคลผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งต่อการดำเนินงานของบริษัทมหาชน บริษัทมหาชนที่มีผู้บริหารที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและด้วยความระมัดระวัง ย่อมจะเป็นผลดีกับบริษัท การควบคุมผู้บริหารบริษัทมหาชนให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและด้วยความระมัดระวังสามารถทำได้โดยการกำหนดความรับผิดให้กับผู้บริหารบริษัทมหาชน โดยการกำหนดความรับผิดของผู้บริหารบริษัทมหาชนต้องพิจารณาอย่างเหมาะสม กล่าวคือไม่ผ่อนปรนจนเกินไปจนทำให้เกิดช่องว่างที่ทำให้เกิดการทุจริตและต้องไม่เคร่งครัดจนเป็นอุปสรรคในการทำงาน งานวิจัยนี้มุ่งพิจารณาถึงความรับผิดของผู้บริหารบริษัทมหาชนในทุกด้าน ได้แก่ ความรับผิดทางแพ่ง ความรับผิดทางอาญา และความรับผิดทางวินัยทางธุรกิจ ในประเด็นความรับผิดทางแพ่ง จากการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดได้เน้นการกำหนดความรับผิดให้กรรมการบริษัท โดยไม่กำหนดความรับผิดให้กับบุคคลผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทที่ไม่มีฐานะเป็นกรรมการ ดังนั้นจึงสมควรที่จะกำหนดความรับผิดให้กับบุคคลซึ่งรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีบางประเด็นที่สมควรเพิ่มความรับผิดทางแพ่งให้กับผู้บริหารบริษัทเพื่อป้องกันมิให้เกิดช่องทางทุจริตได้ ในประเด็นความรับผิดทางอาญา จากการศึกษาพบว่า ผู้บริหารบริษัทมหาชนจำกัดอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่กำหนดโทษทางอาญาหลายฉบับ ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องการตีความและการปรับบทกฎหมายหลายประเด็น ในประเด็นความรับผิดทางวินัยทางธุรกิจ จากการศึกษาพบว่า วินัยทางธุรกิจไม่ใช่กฎหมาย แต่เป็นความรับผิดรูปแบบหนึ่งที่นำมาใช้ควบคุมความประพฤติผู้บริหารบริษัทได้เป็นอย่างดี การฝ่าฝืนก็จะได้รับสภาพบังคับทางสังคมและสภาพบังคับทางบริหาร การกำหนดความรับผิดให้กับผู้บริหารบริษัทมหาชนอย่างเหมาะสมย่อมจะส่งผลให้บริษัทมหาชนเป็นบริษัทในความควบคุมกำกับที่ถูกต้อง (Good Corporate Governance) ทำให้นักลงทุนเกิดความมั่นใจ และส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม

บรรณานุกรม :
ปกป้อง ศรีสนิท . (2544). ความรับผิดชอบของผู้บริหารบริษัทมหาชนจำกัด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปกป้อง ศรีสนิท . 2544. "ความรับผิดชอบของผู้บริหารบริษัทมหาชนจำกัด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปกป้อง ศรีสนิท . "ความรับผิดชอบของผู้บริหารบริษัทมหาชนจำกัด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ปกป้อง ศรีสนิท . ความรับผิดชอบของผู้บริหารบริษัทมหาชนจำกัด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.