ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการค้ายาเสพติดของผู้ต้องขังสตรี ทัณฑสถานหญิงกลาง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการค้ายาเสพติดของผู้ต้องขังสตรี ทัณฑสถานหญิงกลาง
นักวิจัย : ทิวาพงษ์ พลูโต
คำค้น : การค้ายาเสพติด -- ไทย , นักโทษหญิง -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : งามพิศ สัตย์สงวน , สัญญา สัญญาวิวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741703422 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9664
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (มน.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าสู่การค้ายาเสพติดของสตรี 2) เพื่อศึกษากระบวนการกลายเป็นผู้ค้ายาเสพติดของสตรี 3) เพื่อศึกษาการปรับตัว แบบแผนพฤติการค้ายาเสพติดของสตรี และ 4)เพื่อศึกษาถึงทัศนคติของผู้ต้องขังสตรีต่อปัญหายาเสพติดของสังคมไทยในอนาคต โดยมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 คน จากทัณฑสถานหญิงกลาง ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาทางมานุษยวิทยาในการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก สำหรับการศึกษาครั้งนี้มีสมมติฐานในการศึกษาทั้งหมด 7 ข้อคือ 1. ความเป็นผู้มีอายุน้อยทำให้ผู้ต้องขังสตรีค้ายาเสพติด 2. ความเป็นผู้มีการศึกษาน้อยทำให้ผู้ต้องขังสตรีค้ายาเสพติด 3. การเป็นผู้มีรายได้ต่ำทำให้ผู้ต้องขังสตรีค้ายาเสพติด 4. การอยู่ในครอบครัวที่มีปัญหาทำให้ผู้ต้องขังสตรีค้ายาเสพติด 5. การมีเพื่อนติดยาเสพติดทำให้ผู้ต้องขังสตรีค้ายาเสพติด 6. ความเป็นโสดทำให้ผู้ต้องขังสตรีค้ายาเสพติด 7. การติดยาเสพติดทำให้ผู้ต้องขังสตรีค้ายาเสพติด ผลวิจัยพบว่ายอมรับสมมติฐาน 2 ข้อคือข้อ2.และข้อ5. สำหรับการแก้ไขปัญหาของกลุ่มผู้ต้องขังสตรีไม่ให้ค้ายาเสพติดอีกก็คือ "การให้โอกาส" ในการกลับตัวกลับใจให้เป็นคนดีของสังคม และประกอบอาชีพสุจริตอีกครั้ง โดยที่ไม่ตัดกลุ่มคนเหล่านี้ออกเป็นส่วนเกินของสังคมหรือตราหน้าพวกเขาเป็นคนผิดตลอดไป ซึ่งอาจจะทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ไม่มีหนทางในการเป็นคนดีจึงต้องกลับเข้ามาสู่วังวนของยาเสพติดอีกก็ได้

บรรณานุกรม :
ทิวาพงษ์ พลูโต . (2544). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการค้ายาเสพติดของผู้ต้องขังสตรี ทัณฑสถานหญิงกลาง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทิวาพงษ์ พลูโต . 2544. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการค้ายาเสพติดของผู้ต้องขังสตรี ทัณฑสถานหญิงกลาง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทิวาพงษ์ พลูโต . "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการค้ายาเสพติดของผู้ต้องขังสตรี ทัณฑสถานหญิงกลาง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ทิวาพงษ์ พลูโต . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการค้ายาเสพติดของผู้ต้องขังสตรี ทัณฑสถานหญิงกลาง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.