ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินคุณค่าและความเชื่อถือได้ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินคุณค่าและความเชื่อถือได้ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
นักวิจัย : อนุบุตร สง่าราศรี
คำค้น : แหล่งพลังงานทดแทน , ความเชื่อถือได้ (วิศวกรรมศาสตร์) , กระแสไฟฟ้า , วิธีมอนติคาร์โล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741752121 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9825
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การนำพลังงานหมุนเวียนซึ่งเป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมด สะอาด และไม่ก่อมลพิษนั้น มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล ได้รับความสนใจจากทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ประกอบกับเทคโนโลยีทางด้านนี้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงขึ้นอย่างมาก ทำให้ความเป็นไปได้ในการนำพลังงานเหล่านี้มาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลมากยิ่งขึ้น ในวิทยานิพนธ์นี้ จะทำการศึกษาความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าเมื่อมีพลังงานหมุนเวียนสามประเภทที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงเชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้า ได้แก่ โฟโตโวลตาอิก พลังงานชีวมวล และกังหันน้ำขนาดเล็ก โดยใช้แบบจำลองแบบมอนติคาร์โล นอกจากนี้ยังศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับพลังงานสูญเสียของระบบไฟฟ้า ตลอดจนภาพรวมทั้งด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ของพลังงานหมุนเวียนทั้งสามประเภท เพื่อทำการประเมินหาคุณค่าของพลังงานหมุนเวียนเหล่านี้ โดยที่ยังไม่ได้คำนึงถึงคุณค่าในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Externality cost) ผลการศึกษาจะทำให้ทราบถึงผลกระทบในภาพกว้างของพลังงานหมุนเวียนที่มีต่อความเชื่อถือได้และพลังงานสูญเสียต่อระบบไฟฟ้า ตลอดจนคุณค่าโดยประมาณของพลังงานเหล่านี้ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบในการหาแนวทางหรือมาตรการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนให้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมต่อไป

บรรณานุกรม :
อนุบุตร สง่าราศรี . (2546). การประเมินคุณค่าและความเชื่อถือได้ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อนุบุตร สง่าราศรี . 2546. "การประเมินคุณค่าและความเชื่อถือได้ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อนุบุตร สง่าราศรี . "การประเมินคุณค่าและความเชื่อถือได้ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
อนุบุตร สง่าราศรี . การประเมินคุณค่าและความเชื่อถือได้ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.