ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพและปัญหาการจัดบริการอาหารและโภชนาการแก่เด็กวัยอนุบาลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพและปัญหาการจัดบริการอาหารและโภชนาการแก่เด็กวัยอนุบาลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : กมลวรรณ ลูกเสือ
คำค้น : เด็กวัยก่อนเข้าเรียน , เด็ก -- โภชนาการ , โครงการอาหารกลางวัน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740310725 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10981
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดบริการอาหารและโภชนาการแก่เด็กวัยอนุบาลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ตัวอย่างประชากร คือ ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบด้านอาหารและโภชนาการและครูประจำชั้นอนุบาล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 3 แบบ ประกอบด้วย แบบสอบถามผู้บริหารและครู แบบสัมภาษณ์ครูผู้รับผิดชอบด้านอาหารและโภชนาการ และแบบสังเกตสภาพการจัดบริการอาหารและโภชนาการ ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการจัดบริการอาหารและโภชนาการของโรงเรียนส่วนใหญ่ มีครูโภชนาการเป็นผู้กำหนดรายการอาหารไว้ล่วงหน้าโดยเน้นคุณค่าและปริมาณของอาหารที่เหมาะสมกับเด็กเป็นสำคัญ อาหารของเด็กเน้นการใส่สีสันตามธรรมชาติ โดยรูปแบบการจัดบริการจะเป็นอาหารจานเดียวสลับกับอาหารชุด โรงเรียนส่วนใหญ่มีสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่รับประทานอาหารเป็นสัดส่วน ซึ่งมีอุปกรณ์ต่าง ๆ เพียงพอและเหมาะสม ครูประจำชั้นและครูเวรในแต่ละวันจะคอยดูแลในขณะที่เด็กรับประทานอาหาร 2. ปัญหาการจัดบริการอาหารและโภชนาการส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย ปัญหาที่อยู่ในระดับปานกลางคือ อาหารสดและอาหารแห้งที่ใช้ประกอบอาหารมีราคาแพง รองลงมาคือโรงเรียนจัดรายการอาหารซ้ำกันหลายครั้ง โรงอาหารมีพื้นที่ไม่เพียงพอกับจำนวนเด็ก นอกจากนี้ครูมีงานประจำมากจนไม่มีเวลามาช่วยจัดบริการอาหารแก่เด็ก

บรรณานุกรม :
กมลวรรณ ลูกเสือ . (2544). สภาพและปัญหาการจัดบริการอาหารและโภชนาการแก่เด็กวัยอนุบาลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กมลวรรณ ลูกเสือ . 2544. "สภาพและปัญหาการจัดบริการอาหารและโภชนาการแก่เด็กวัยอนุบาลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กมลวรรณ ลูกเสือ . "สภาพและปัญหาการจัดบริการอาหารและโภชนาการแก่เด็กวัยอนุบาลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
กมลวรรณ ลูกเสือ . สภาพและปัญหาการจัดบริการอาหารและโภชนาการแก่เด็กวัยอนุบาลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.