ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือดล้างไตในเขตจังหวัดนครปฐม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือดล้างไตในเขตจังหวัดนครปฐม
นักวิจัย : สิริกาญจน์ ท่อแก้ว
คำค้น : ความซึมเศร้า , ไตวายเรื้อรัง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : รวิวรรณ นิวาตพันธุ์ , เอม อินทกรณ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741753675 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10998
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

ศึกษาความชุกของภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับการเกิดภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือดล้างไต ในเขตจังหวัดนครปฐม โดยการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 117 คนที่ได้รับการฟอกเลือดล้างไตอย่างน้อย 3 เดือน โดยเก็บข้อมูลในช่วงเดือน ธันวาคม 2546 ถึง กุมภาพันธ์ 2547 เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบประเมินอาการซึมเศร้าของเบค (Beck's Depression Inventory) แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม (The Personal Resouce Questionnaire) และแบบวัดเหตุการณ์ความเครียดในชีวิต (Life Stress Event) สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์ (chi-square) การทดสอบทีเทส (t-test) และการวิเคราะห์พหุคูณถดถอยแบบไบนารี ลอจิสติก รีเกรสชั่น (Binary Logistic Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า ความชุกของภาวะซึมเศร้า พบ 69.2% โดยมีภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดับเล็กน้อย 47.9% ภาวะซึมเศร้าระดับปานกลาง 18.8% และภาวะซึมเศร้าระดับรุนแรง 2.5%ระดับการศึกษา สถานภาพการทำงาน การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และรายได้ส่วนตัวต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะซึมเศร้า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ P <0.05 การสนับสนุนทางสังคมพบว่า มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการเกิดภาวะซึมเศร้า (gamma=-0.415,p<0.05) ส่วนเหตุการณ์ความเครียดในชีวิตพบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเกิดภาวะซึมเศร้า (gamma=0.381,p<0.05) ระดับการศึกษา เหตุการณ์ความเครียดในชีวิต และการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน เป็นปัจจัยที่สามารถทำนายการเกิดภาวะซึมเศร้าได้ โดยได้ค่า Odds Ratio .512,7.709 และ 3.488 ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
สิริกาญจน์ ท่อแก้ว . (2546). ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือดล้างไตในเขตจังหวัดนครปฐม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิริกาญจน์ ท่อแก้ว . 2546. "ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือดล้างไตในเขตจังหวัดนครปฐม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิริกาญจน์ ท่อแก้ว . "ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือดล้างไตในเขตจังหวัดนครปฐม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
สิริกาญจน์ ท่อแก้ว . ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือดล้างไตในเขตจังหวัดนครปฐม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.