ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาการพูดและการเมือง โรงเรียนการเมือง พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาการพูดและการเมือง โรงเรียนการเมือง พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์
นักวิจัย : จิตติมา หลอมทอง
คำค้น : วาทศิลป์ทางการเมือง , การพูดในชุมนุมชน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741706022 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10112
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

งานวิจัยเรื่อง "กระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาการพูดและการเมือง โรงเรียนการเมือง พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์" มุ่งศึกษาแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งหลักสูตร คุณสมบัติของผู้เรียน วิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาตลอดจนสำรวจความพึงพอใจของผู้เรียนรวมทั้งทรรศนะ ของผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอกที่มีต่อการก่อตั้งหลักสูตร โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณร่วมกัน เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในโรงเรียนการเมือง, วิจัยเอกสารการเรียนการสอน, การสัมภาษณ์เชิงเจาะลึกและออกแบบสอบถามเพื่อสำรวจลักษณะ ประชากรและความพึงพอใจโดยภาพรวม ผลการวิจัยพบว่าหลักสูตรพัฒนาการพูดและการเมืองก่อตั้งขึ้นมาโดยความตั้งใจ ส่วนตัวของ พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ ที่ต้องการฝึกฝนนักการเมืองรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมก่อนเข้าไปปฏิบัติงานการ เมือง ในสภา ต่อมาจึงขยายโอกาสการฝึกอบรมไปสู่นักการเมืองท้องถิ่นและประชาชน ภายใต้แนวคิดที่ว่าการเมือง จะพัฒนาได้ นักการเมืองและประชาชนต้องเข้าใจการเมืองร่วมกันและแสดงบทบาทตามหน้าที่ของ ตนได้อย่างถูกต้อง เนื้อหาการอบรมแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. กลยุทธ์การพูดทางการเมือง สอนการพูดเฉพาะกิจทางการเมืองและหลักการพูดในที่สาธารณะทั่วไป 2.ภารกิจทางการเมืองให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย รวมทั้งการปฏิบัติตัวตามหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตย ส่วนเนื้อหาเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการพูดและการเมืองมีสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อย นักเรียนการเมืองเข้ามารับการฝึกอบรมเพราะต้องการนำความรู้ไปใช้พัฒนาตนเอง ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ทางการเมืองและเพื่อแสวงหาเพื่อนและเครือข่ายทางการ เมือง โดยภาพรวมแล้วผู้เรียนมีความพึงพอใจความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตร สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่ทางการเมืองและหน้าที่การงานในปัจจุบัน และการได้รวมกลุ่มนักเรียนการเมืองถือเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะได้ ติดต่อประสานงานกันต่อไปในอนาคต บุคคลภายนอกมีทรรศนะว่าการให้การศึกษาทางการเมืองถือเป็นแนวทางพัฒนาการ เมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ยั่งยืน แต่ต้องเปิดโอกาสการเรียนให้คนทุกระดับ ไม่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม การฝึกอบรมจะช่วยให้คนที่มาเรียนได้สร้างความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการต่อ กัน ในอนาคตพรรคการเมืองควรจะมีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเป็นช่องทางให้พรรคการ เมืองกับประชาชนได้สื่อสารกันในเชิงนโยบาย

บรรณานุกรม :
จิตติมา หลอมทอง . (2544). กระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาการพูดและการเมือง โรงเรียนการเมือง พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิตติมา หลอมทอง . 2544. "กระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาการพูดและการเมือง โรงเรียนการเมือง พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิตติมา หลอมทอง . "กระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาการพูดและการเมือง โรงเรียนการเมือง พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
จิตติมา หลอมทอง . กระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาการพูดและการเมือง โรงเรียนการเมือง พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.