ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สารออกฤทธิ์และองค์ประกอบทางเคมีจากพืชสมุนไพรและพืชที่ใช้กำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สารออกฤทธิ์และองค์ประกอบทางเคมีจากพืชสมุนไพรและพืชที่ใช้กำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในประเทศไทย
นักวิจัย : สมยศ สุทธิไวยกิจ
คำค้น : Calotropis gigantea , Diospyros decandra , Hymenodictyon excelsum , Jatropha integerrima , Pedilanthus tithymaloides , ประเทศไทย , พืชที่ใช้กำจัดศัตรูพืชและสัตว์ , พืชสมุนไพร , สารออกฤทธิ์ , องค์ประกอบทางเคมี
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=BRG4880012 , http://research.trf.or.th/node/2613
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยพืชชนิดที่หนึ่ง องค์ประกอบทางเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของต้นจัน(Chemical Constituents and Bioactivity of Diospyros decandra) จากส่วนสกัดชั้นไดคลอโรมีเทนสามารถแยกสารได้ 5 ชนิด ได้แก่2-oxo-3,19- dihydroxy-24-nor-urs-12-en-28-oic acid; 2-oxo-3,19,22-trihydroxy-24-nor-urs-12-en-28-oic acid; 4-oxo-19,22-dihydroxy-3, 24-dinor-2, 4-seco-urs-12-en-2, 28-dioic acid; 3-oxo-2, 19 ,22- trihydroxy-24-nor-urs-1, 4, 12-trien-28-oic acid 19, 22-dihydroxy-24-nor-3, 4-seco-urs-12- en-2, 3, 28-trioic acid สารเหล่านี้มีโครงการใหม่ ซึ่งทำให้ได้หลักฐานสำคัญแสดงเส้นทางชีว สังเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสารต่าง ๆ ในพืชชนิดนี้ สารบางชนิดแสดงฤทธิ์ ยับยั้งเชื้อวัณโรคในระดับปานกลาง งานวิจัยพืชชนิที่สอง องค์ประกอบทางเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของต้นรัก (Chemical Constituents and Bioactivity of Calotropis gigantea) จากส่วนสกัดใบขั้นไดคลอโรมีเทนสามารถแยกสารได้ 14 ชนิด เป็นสารไตรเทอร์ปีน (Triterpenes) สารลิกแนน (Lignans) สารไอโซปรีนอยด์ (Isoprenoid) และสารกลุ่มคาร์ดิโนไลด์ (Cardenolides) สารที่ได้เป็นสารคาร์ดิโนไลด์ใหม่ 2 ชนิด สารหลายชนิดให้ผลยับยั้งในระดับสูง การเจริญเติบโตของเซลล์เนื้อเยื่อมะเร็งเต้านม (Breast Cancer) มะเร็งปอด (human small cell lung cancer, NCI-H187) และมะเร็งในช่องปาก (human oral epidermal carcinoma, KB) โดยการออก ฤทธิ์ของสารกลุ่มคาร์ดิโนไลด์แตกต่างกันไปตาทชนิดของโครงสร้าง สเตอริโอเคมีและชนิดของ น้ำตาลที่เกาะ งานวิจัยพืชชนิดที่สาม องค์ประกอบทางเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของต้นปัตตาเวีย (Chemical Constituents and Bioactivity of Jatropha integerrima) จากส่วนสกัดน้ำยางชั้นไดคลอโรมีเทนของต้นปัตตาเวีย ( Jatropha integerrima) สามารถแยก สารเปปไทด์ (cyclic heptapeptides) ได้ 2 ชนิด ได้แก่ Cyclic heptapeptide, cyclo-(-Trp1-Gly2-Leu3- Leu4-Leu5-Thr6-Pro7-) และ cyclo-(-Trp1-Ala2-Leu3-Leu4-Val5-Ser6-Pro7-) สารนี้ให้ผลออกฤทธิ์ ยับยั้งการเจริญเติบโตของนิวไรท์ (neurite outgrowth) และยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง human IPC-298 melanoma cells แต่ไม่แสดงฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อเริม และเชื้อ มาลาเรีย งานวิจัยพืชชนิดที่ 4 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของต้นแสยก (Chemical Constituents and Bioactivity of Pedilanthus tithymaloides) จากส่วนสกัดน้ำยางชั้นไดคลอโรมีเทนสามารถแยกสารได้ 10 ชนิด ได้แก่ tirucalla-7, 24-dien- 3-ol; cycloarta-24-en-3-ol; lupeol; -amyrin; 1, 13, 14,-trihydroxy-3, 7-dibenzoyloxy-9, 15- diacetoxy-jatropha-5, 11E-diene; 1, 7, 13, 14,-tetrahydroxy-3-benzoyloxy-9, 15-diacetoxyjatropha- 5, 11E-diene; 1, 8, 9, 14, 15-pentaacetoxy-3-benzoyloxy-7-keto-jatropha-5, 12-diene; 7, 8, 9, 14, 15-pentaacetoxy-3-benzoyloxy-1, 5-dihydroxyjatropha-6(7), 12(13)-diene; 1, 7, 8, 9, 14, 15-hexaacetoxy-3-benzoyloxy- 5-hydroxyjatropha-6(7), 12(13)-diene;และ 1, 7, 8, 9, 14, 15- hexaacetoxy-3-nicotinoylxy- 5(13)-11(12)-diepoxyjatropha-6(7)-ene สารที่แยกได้หลายชนิดเป็น สารใหม่ที่มีโครงสร้างที่ประกอบด้วย O-acetyl enol ซึ่งมีรายงานการค้นพบค่อนข้างน้อยใน ธรรมชาติ และ สารหลายชนิดยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อมาลาเรีย และเชื้อวัณโรคระดับสูง จนถึงปานกลาง งานวิจัยพืชชนิดที่ห้า องค์ประกอบทางเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของต้นอุโลก (Chemical Constituents and Bioactivity of Hymenodictyon excelsum) จากส่วนสกัดใบชั้นไดคลอโรมีเทนสามารถแยกสารได้ ชนิด ได้แก่ henicosa-20-en-6-yn-1-oic acid; mixture of sitosterol and stigmasterol; scopoletin; vanillic acid; 3-hydroxy-27-E-pcoumaroylolean- 12-en-28-oic acid; oleanolic acid; และ ursolic acid การศึกษาองค์ประกอบทาง เคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพจะดำเนินการต่อไป Chemical Constituents and Bioactivity of Diospyros decandra Novel 24-nor-, 24-nor-3,4-seco and 3, 24-dinor-2,4-seco-ursane type triterpenes have been isolated along with one known compound from the stem bark of Diospyros decandra. The structures of these highly oxidized metabolites were established on the basis of extensive NMR and MS studies. They possibly represent intermediates in the biosynthetic transformation of ring A in an ursane triterpene. Some isolates showed mild anti-mycobacterial activity against Mycobacterium tuberculosis with MIC values ranging from 25 to 200 ?g/mL. Chemical Constituents and Bioactivity of Calotropis gigantea Two new cardenolides along with 12 known compounds were isolated from the dichloromethane extract of the leaves of Calotopis gigantea. The structure elucidation was accomplished by spectroscopic methods. Some of the isolates were evaluated for for cytotoxic activity against KB, BC, and NCI-H187 cancer cell lines, and all cardenolides tested were found to possess strong inhibitory effects. The presence of a deoxysugar at C-3, a formyl group at C-10, an and ,-unsaturated--lactone was crucial for cytotoxic activity. Chemical Constituents and Bioactivity of Jatropha integerrima Two new cyclic heptapeptides, integerrimides A and B, have been isolated from the latex of Jatropha integerrima. Their structures were elucidated by using extensive 1D and 2D NMR, MS, and chemical degradation. At 50 M both peptides significantly inhibited neurite outgrowth in neuronal cell culture. They also partially inhibited proliferation of human IPC-298 melanoma cells as well as migration of human Capan II pancreatic carcinoma cells, but were inactive in HSV-1, antifungal, and antimalarial assays. Chemical Constituents and Bioactivity of Pedilanthus tithymaloides Anti-malarial and anti-TB poly-O-acylated jatrophane diterpenes have been isolated along with five known compounds from the white latex of Pedilanthus tithymaloides. The structural identification was accomplished on the basis of 2D NMR and MS investigations. Some of these highly oxygenated jatrophane diterpenes not only possess a rear O-acetyl enol moiety but also showed rather strong anti-plasmodium activity with IC50 values of 3.4 to 4.4 ?g/mL and moderate to mild anti-mycobacterial activity against Mycobacterium tuberculosis with MIC values ranging from 12.5 to 100 ?g/mL. Chemical Constituents and Bioactivity of Hymenodictyon excelsum Seven compounds were isolated from the dichloromethane extract of the leaves of Hymenodictyon excelsum. Further isolation of chemical constituents and biological activity investigation are in progress

บรรณานุกรม :
สมยศ สุทธิไวยกิจ . (2552). สารออกฤทธิ์และองค์ประกอบทางเคมีจากพืชสมุนไพรและพืชที่ใช้กำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมยศ สุทธิไวยกิจ . 2552. "สารออกฤทธิ์และองค์ประกอบทางเคมีจากพืชสมุนไพรและพืชที่ใช้กำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมยศ สุทธิไวยกิจ . "สารออกฤทธิ์และองค์ประกอบทางเคมีจากพืชสมุนไพรและพืชที่ใช้กำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
สมยศ สุทธิไวยกิจ . สารออกฤทธิ์และองค์ประกอบทางเคมีจากพืชสมุนไพรและพืชที่ใช้กำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.