ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาคุณภาพกำลังไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาคุณภาพกำลังไฟฟ้าในระบบจำหน่าย
นักวิจัย : วัฒนะ ลิมปนันท์วดี
คำค้น : ไฟฟ้า , การวัดไฟฟ้า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไชยะ แช่มช้อย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9746396374 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9531
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เน้นการศึกษาคุณภาพกำลังไฟฟ้าในระบบจำหน่าย โดยติดตั้งเครื่องวัดจำนวน 79 จุดวัดบนระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวงที่ระดับแรงดัน 12 และ 24 kV แต่ละจุดใช้เวลาตรวจวัดนานประมาณ 7 วัน รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมดประมาณ 4 เดือนครึ่ง ข้อมูลที่วัดได้จะถูกนำมาวิเคราะห์หาปริมาณทางด้านคุณภาพกำลังไฟฟ้าประกอบด้วย ฮาร์มอนิก ภาวะชั่วครู่ แรงดันตกชั่วครู่ แรงดันเกินชั่วครู่ แรงดันตก แรงดันเกิน ไฟฟ้าดับ แรงดันไม่สมดุล การคุมค่าแรงดัน การแปรเปลี่ยนความถี่กำลังไฟฟ้า และรูปที่คลื่นผิดพร่อง ผลการศึกษาพบปัญหาทางด้านคุณภาพกำลังไฟฟ้าที่สำคัญคือ มี Ih Vh และ THDv เกินค่ากำหนดของมาตรฐาน G.5/3-1976 จำนวน 6 จุดวัด 2 จุดวัด และ 18 จุดวัด ตามลำดับ เกิดภาวะชั่วครู่ชนิดแกว่งจำนวน 30 ครั้งจาก 10 จุดวัด มีแรงดันตกชั่วครู่ที่สถานีย่อย 158 ครั้งและที่ผู้ใช้ไฟฟ้า 318 ครั้งเกิดไฟฟ้าดับชั่วครู่ที่สถานีย่อย 6 ครั้ง ที่ผู้ใช้ไฟฟ้า 27 ครั้ง เกิดไฟฟ้าดับถาวรนานเกิน 4 นาทีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวน 24 ครั้ง และเกิดรูปคลื่นผิดพร่องที่สถานีย่อย 13 ครั้ง และที่ผู้ใช้ไฟฟ้า 63 ครั้ง ปัญหาทางด้านคุณกำลังไฟฟ้าที่ตรวจพบนี้อาจส่งผลทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย หรือไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมแล้วสรุปได้ว่าคุณภาพกำลังไฟฟ้าของระบบจำหน่ายที่ทำการศึกษายังอยู่ในเกณฑ์ดี

บรรณานุกรม :
วัฒนะ ลิมปนันท์วดี . (2541). การศึกษาคุณภาพกำลังไฟฟ้าในระบบจำหน่าย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัฒนะ ลิมปนันท์วดี . 2541. "การศึกษาคุณภาพกำลังไฟฟ้าในระบบจำหน่าย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัฒนะ ลิมปนันท์วดี . "การศึกษาคุณภาพกำลังไฟฟ้าในระบบจำหน่าย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
วัฒนะ ลิมปนันท์วดี . การศึกษาคุณภาพกำลังไฟฟ้าในระบบจำหน่าย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.