ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามแบบการทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามแบบการทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
นักวิจัย : กิตติพงษ์ สุพรรณวิบูล
คำค้น : สมรรถภาพทางกาย , โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9743317139 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9462
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามแบบการทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศ (ICSPFT) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อายุระหว่าง 13-18 ปี โดยมีขั้นตอนในการวิจัย และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้แก่ การกำหนดปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา และสิ่งที่ต้องการ การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเลือกภาษาคอมพิวเตอร์และเขียนโปรแกรม การทดสอบและแก้ไขโปรแกรมการจัดทำคู่มือการใช้โปรแกรม และการประเมินคุณภาพของโปรแกรม การประเมินคุณภาพของโปรแกรมกระทำโดยใช้ผู้ทดลองใช้ จำนวน 20 คน เพื่อทดสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของโปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้น ผลการวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้ ทำให้ได้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เพื่อใช้ในการประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามแบบการทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศ (ICSPFT) โปรแกรมนี้สามารถประเมินผลสมรรถภาพทางกายรายบุคคล ประเมินผลสมรรถภาพทางกาย รายกลุ่ม โดยแสดงค่าเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถแสดงผลออกมาเป็นแผนภาพ การประเมินผลได้ จากการประเมินโปรแกรมโดยผู้ทดลองใช้ พบว่า 1. คู่มือมีความชัดเจน และเข้าใจง่าย 2. โปรแกรมมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ในการประเมินผลสมรรถภาพทางกาย

บรรณานุกรม :
กิตติพงษ์ สุพรรณวิบูล . (2541). การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามแบบการทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิตติพงษ์ สุพรรณวิบูล . 2541. "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามแบบการทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิตติพงษ์ สุพรรณวิบูล . "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามแบบการทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
กิตติพงษ์ สุพรรณวิบูล . การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามแบบการทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.