ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปฏิบัติตามนโยบายแบ่งปันผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล : กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีการผลิต 2525/2526-2529/2530

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปฏิบัติตามนโยบายแบ่งปันผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล : กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีการผลิต 2525/2526-2529/2530
นักวิจัย : สมจิตร์ เขียนด้วง
คำค้น : อุตสาหกรรมน้ำตาล , การนำนโยบายไปปฏิบัติ , ผลประโยชน์สาธารณะ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พิทยา บวรวัฒนา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : 9745766453 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9573
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (รป.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการนำนโยบายแบ่งปันผลประโยชน์ 70 : 30 ไปปฏิบัติขององค์การที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างปีการผลิต 2525/2526 ถึงปีการผลิต 2529/2530 การวิจัยพบว่ามีปัจจัยหลายประการที่เป็นอุปสรรคต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ กล่าวคือ 1. นโยบายขาดความชัดเจนและขาดเอกภาพ 2. องค์การที่นำนโยบายไปปฏิบัติมีหลายหน่วยงานและต่างสังกัดกัน 3. ขาดการประสานงานและติดต่อสื่อสารในระดับปฏิบัติการ 4. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำนโยบายไปปฏิบัติมีความเห็นในเรื่องนโยบายแตกต่างกัน และ 5. เกิดความขัดแย้งกันระหว่างชาวไร่อ้อย ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านเนื้อหาสาระของนโยบายและปัจจัยทางการเมืองเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติมากที่สุด การศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะหลายประการคือ 1. ควรมีการปรับปรุง พรบ. อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 2. ควรมีการรับซื้ออ้อยตามคุณภาพความหวาน 3. ควรมีการกระจายอำนาจในการบริหารในแก่หน่วยงานในระดับปฏิบัติการในจังหวัด และ 4. ควรกำหนดแผนการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายในระดับจังหวัดขึ้น

บรรณานุกรม :
สมจิตร์ เขียนด้วง . (2532). การปฏิบัติตามนโยบายแบ่งปันผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล : กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีการผลิต 2525/2526-2529/2530.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมจิตร์ เขียนด้วง . 2532. "การปฏิบัติตามนโยบายแบ่งปันผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล : กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีการผลิต 2525/2526-2529/2530".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมจิตร์ เขียนด้วง . "การปฏิบัติตามนโยบายแบ่งปันผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล : กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีการผลิต 2525/2526-2529/2530."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
สมจิตร์ เขียนด้วง . การปฏิบัติตามนโยบายแบ่งปันผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล : กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีการผลิต 2525/2526-2529/2530. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.