ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนาการของหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาการแกะสลักในหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาการของหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาการแกะสลักในหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา
นักวิจัย : แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ
คำค้น : การแกะสลักผักและผลไม้ -- การศึกษาและการสอน , คหกรรมศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปทีป เมธาคุณวุฒิ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9746395866 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9446
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

งานวิจัยเรื่องพัฒนาการของหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาการแกะสลักของหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการของหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาการแกะสลักในหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาในด้านปรัชญา แนวคิด จุดมุ่งหมาย เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนวิชาการแกะสลัก เพื่อเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาการแกะสลักในหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ในอนาคต ผลการวิจัยพบว่า มีการเรียนการสอนวิชาการแกะสลักมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยที่จัดให้มีการเรียนการสอนกันภายในตำหนักของเจ้านายฝ่ายในที่อยู่ในพระบรมมหาราชวัง เป็นการเรียนการสอนกันนอกระบบ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์การเรียนการสอนวิชาการแกะสลักได้ขยายถึงคนไทยทั่วไปได้มีโอกาสเรียนรู้วิชาการแกะสลักสืบทอดต่อกันมาจนกระทั่งได้จัดวิชาการแกะสลักอยู่ในระบบโรงเรียนในหลักสูตรระดับต่างๆ และจัดให้มีรายวิชาต่างๆ อยู่ในหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ การเรียนการสอนมุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม มุ่งให้ผู้เรียนเกิดทักษะ เกิดความริเริ่มสร้างสรรค์ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ การศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญวิชาการแกะสลัก ผู้สอนวิชาการแกะสลักและนักอาชีพแกะสลัก มีความคิดเห็นตรงกันว่าเป็นวิชาที่ควรเผยแพร่ให้คนไทยได้เรียนรู้ และควรขยายการเผยแพร่ออกสู่ต่างประเทศ ควรจัดให้เป็นวิชาบังคับในหลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ และจัดวิชาการแกะสลักให้เป็นวิชาโทคหกรรมศาสตร์สาขาวิชาการแกะสลักในระดับปริญญาตรี

บรรณานุกรม :
แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ . (2541). พัฒนาการของหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาการแกะสลักในหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ . 2541. "พัฒนาการของหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาการแกะสลักในหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ . "พัฒนาการของหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาการแกะสลักในหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ . พัฒนาการของหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาการแกะสลักในหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.