ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทหารกับการต่างประเทศไทย : ศึกษาบทบาทของกองทัพบกไทยในความสัมพันธ์ระหว่างไทย-พม่า (พ.ศ. 2539-2541)

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทหารกับการต่างประเทศไทย : ศึกษาบทบาทของกองทัพบกไทยในความสัมพันธ์ระหว่างไทย-พม่า (พ.ศ. 2539-2541)
นักวิจัย : สิริมน อติแพทย์
คำค้น : ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- พม่า , ไทย -- กองทัพบก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุรชาติ บำรุงสุข , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740307337 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9413
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

งานวิจัยเรื่อง ทหารกับการต่างประเทศไทย: ศึกษาบทบาทของกองทัพบกไทยในความสัมพันธ์ระหว่างไทย-พม่า (พ.ศ. 2593-2541) เป็นการศึกษาปัจจัยที่ทำให้กองทัพบกไทยสามารถเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่า โดยในช่วงปีพ.ศ. 2539-2541 กองทัพบกได้มีบทบาทอย่างสำคัญในการแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสอง จากการศึกษาพบว่า การที่กองทัพบกมีบทบาทสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างไทย-พม่านั้น เป็นผลมาจากการที่ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่ดีกับทางผู้นำรัฐบาลทหารพม่า ส่งผลให้สามารถเจรจาแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกัน ในระดับสถาบัน กองทัพบกเองได้ส่งเสริมให้มีการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบทบาทในคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคได้เปิดโอกาสให้กองทัพบกสามารถเข้าแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศได้โดยตรงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม กรณีนี้เป็นกรณีพิเศษที่แสดงให้เห็นว่าบทบาทของความสัมพันธ์ส่วนบุคคลมีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศ

บรรณานุกรม :
สิริมน อติแพทย์ . (2544). ทหารกับการต่างประเทศไทย : ศึกษาบทบาทของกองทัพบกไทยในความสัมพันธ์ระหว่างไทย-พม่า (พ.ศ. 2539-2541).
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิริมน อติแพทย์ . 2544. "ทหารกับการต่างประเทศไทย : ศึกษาบทบาทของกองทัพบกไทยในความสัมพันธ์ระหว่างไทย-พม่า (พ.ศ. 2539-2541)".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิริมน อติแพทย์ . "ทหารกับการต่างประเทศไทย : ศึกษาบทบาทของกองทัพบกไทยในความสัมพันธ์ระหว่างไทย-พม่า (พ.ศ. 2539-2541)."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
สิริมน อติแพทย์ . ทหารกับการต่างประเทศไทย : ศึกษาบทบาทของกองทัพบกไทยในความสัมพันธ์ระหว่างไทย-พม่า (พ.ศ. 2539-2541). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.