ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทของเด็กและเยาวชน กระทำผิดในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน : ศึกษากรณี สถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย (บ้านกรุณา)

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทของเด็กและเยาวชน กระทำผิดในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน : ศึกษากรณี สถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย (บ้านกรุณา)
นักวิจัย : ปริญญา เหลืองอุทัย
คำค้น : สถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา , เด็ก -- ไทย , เยาวชน -- ไทย , เด็ก -- การฝึกอบรม , กระบวนการยุติธรรมสำหรับเยาวชน , สังคมประกิต , เยาวชนผู้กระทำความผิดอาญา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740309275 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9409
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อบทบาทของเด็กและเยาวชนกระทำผิด ในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และเพื่อศึกษาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฝ่าฝืนระเบียบวินัยของเด็กและเยาวชนกระทำผิด โดยมีขอบเขตการศึกษาวิจัยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งถูกศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้มีคำพิพากษาตัดสินว่ามีความผิดจริง และมีคำสั่งให้เข้ารับการอบรมในสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย(บ้านกรุณา) โดยใช้การวิจัยเชิงสำรวจและการวิจัยทางมานุษยวิทยาในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสุ่มตัวอย่างจากเด็กและเยาวชนในสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย(บ้านกรุณา) จำนวน 188 ราย และใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก จำนวน 10 ราย โดยนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ทางสถิติ ประกอบการวิเคราะห์เนื้อหาจากข้อมูลจากการวิจัยเชิงมานุษยวิทยา ผลการวิจัยพบว่า เด็กและเยาวชนกระทำผิดส่วนใหญ่จบการศึกษาชั้นมัธยมตอนต้น กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ มีสภาพครอบครัวแตกแยก และฝ่าฝืนระเบียบวินัยของสถานฝึกและอบรม ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามระเบียบวินัย ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 คือ ปัจจัยด้านการศึกษา ฐานความผิดที่ต้องโทษ ระยะเวลาที่เข้ารับการฝึกอบรม สภาพครอบครัว ความรักใคร่ผูกพันกับครอบครัว และการปรับตัวเข้ากับกลุ่มเพื่อน

บรรณานุกรม :
ปริญญา เหลืองอุทัย . (2544). ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทของเด็กและเยาวชน กระทำผิดในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน : ศึกษากรณี สถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย (บ้านกรุณา).
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปริญญา เหลืองอุทัย . 2544. "ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทของเด็กและเยาวชน กระทำผิดในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน : ศึกษากรณี สถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย (บ้านกรุณา)".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปริญญา เหลืองอุทัย . "ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทของเด็กและเยาวชน กระทำผิดในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน : ศึกษากรณี สถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย (บ้านกรุณา)."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ปริญญา เหลืองอุทัย . ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทของเด็กและเยาวชน กระทำผิดในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน : ศึกษากรณี สถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย (บ้านกรุณา). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.