ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พระราชอำนาจทางการคลังของพระมหากษัตริย์ก่อนพุทธศักราช 2543

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พระราชอำนาจทางการคลังของพระมหากษัตริย์ก่อนพุทธศักราช 2543
นักวิจัย : ชายชาญ ชูวงศ์
คำค้น : จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453 , การคลัง -- ไทย , กษัตริย์และผู้ครองนคร -- ไทย , พระราชอำนาจ -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธงทอง จันทรางศุ , ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741706537 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9405
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ศึกษาการปฏิรูปการคลังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพิจารณาถึงมูลเหตุที่นำไปสู่การปฏิรูป กระบวนการทางกฎหมายในการปฏิรูป รวมถึงผลที่ได้รับ จากการศึกษาพบว่ามูลเหตุที่นำไปสู่การปฏิรูปการคลังเกิดจาก สภาพการเมืองการปกครองที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการบริหารงานคลัง ภารกิจของรัฐที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น และระบบการจัดเก็บรายได้แบบเดิมไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงดำเนินการปฏิรูปการคลัง ในด้านรายได้ มีการตรากฎหมายให้อำนาจเจ้าพนักงานของรัฐในการจัดเก็บเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็ได้ลดบทบาทของนายอากรเอกชนลง และได้จัดตั้งหน่วยงานกลางในการรวบรวมรายได้ขึ้นตรงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในด้านการใช้จ่าย มีการตรากฎหมายวางระเบียบการบริหารและการตรวจสอบทางการคลัง กับเริ่มมีการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน พร้อมทั้งจัดตั้งหน่วยงานบริหารงานคลังที่เป็นระบบสากล ผลจากการปฏิรูปการคลังทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ มีความมั่นคงทางการเมืองยิ่งขึ้นรัฐบาลมีรายได้เพื่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น ในส่วนของพระราชอำนาจทางการคลังในช่วงแรก ได้มีการรวบอำนาจไว้ที่พระมหากษัตริย์ แต่ในช่วงปลายรัชกาลได้ทรงสละพระราชอำนาจทางการคลัง โดยให้มีการแยกเงินแผ่นดินกับเงินส่วนพระองค์ อันเป็นผลของการแยกเรื่องส่วนตัวของบุคคลออกจากเรื่องราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นรากฐานของระบบราชการในปัจจุบัน และอาจกล่าวได้ว่า จุดเริ่มต้นของสถาบันการคลังของไทยแตกต่างจากสถาบันการคลังในยุโรป ในประการที่สถาบันการคลังของไทย มีที่มาจากการสละพระราชอำนาจทางการคลังของพระมหากษัตริย์

บรรณานุกรม :
ชายชาญ ชูวงศ์ . (2544). พระราชอำนาจทางการคลังของพระมหากษัตริย์ก่อนพุทธศักราช 2543.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชายชาญ ชูวงศ์ . 2544. "พระราชอำนาจทางการคลังของพระมหากษัตริย์ก่อนพุทธศักราช 2543".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชายชาญ ชูวงศ์ . "พระราชอำนาจทางการคลังของพระมหากษัตริย์ก่อนพุทธศักราช 2543."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ชายชาญ ชูวงศ์ . พระราชอำนาจทางการคลังของพระมหากษัตริย์ก่อนพุทธศักราช 2543. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.