ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อณูพันธุศาสตร์ของมะเร็งโพรงหลังจมูก : ลักษณะทางพันธุกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคขบวนการของการกลายพันธุ์และการประยุกต์ใช้ทางคลินิค

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อณูพันธุศาสตร์ของมะเร็งโพรงหลังจมูก : ลักษณะทางพันธุกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคขบวนการของการกลายพันธุ์และการประยุกต์ใช้ทางคลินิค
นักวิจัย : อภิวัฒน์ มุทิรางกูร
คำค้น : EBV ในน้ำเหลือง , nasopharygeal cancer , PIGR , Plasma EBV DNA , RAG1 , RAG2 , มะเร็งโพรงหลังจมูก
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=BRG4380001 , http://research.trf.or.th/node/2575
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้มี 3 ข้อ ข้อแรกเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ EBV DNA เป็นตัววัดมะเร็งโพรงหลังจมูกและธรรมชาติของ DNA นี้ในน้ำเหลือง ของผู้ป่วยมะเร็งโพรงหลังจมูก ข้อที่สองเป็นการศึกษาหาพันธุกรรมเสี่ยงของการเกิดโรคนี้โดยการศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางพันธุกรรมระหว่างกลุ่มผู้ป่วยและกลุ่มควบคุม สุดท้ายนี้เราได้พยายามสำรวจวิธีการเกิดมะเร็งโพรงหลังจมูก โดยการศึกษาวิธีการจำเพาะของมะเร็งโพรงหลังจมูกในการเกิดความไม่เสถียรของจีโนม วัตถุประสงค์แรกเสร็จสิ้นและตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติหลายฉบับได้แก่ Shotelersuk, K et al. , Clin Cancer. 6: 1046-51., 2000, Kerekhanjanarong. V et al., Otolaryngol Head Neck Surg. 123: 624-9., 2000, Pornthanakasem, W et al., BMC Cancer. 1: 2. 2001, and a review article Mutirangura, A. Serum/plasma viral DNA: mechanisms and diagnostic applications to nasopharyngeal and cervical carcinoma, Ann N Y Acad Sci. 945: 59-67., 2001. หมายความว่าเราประสบความสำเร็จในการศึกษาวิธีการใช้ EBV DNA ในหลายรูปแบบ ข้อแรกเป็นการศึกษาต่อเนื่องจากการค้นพบ EBV DNA ในน้ำเหลือง ของผู้ป่วย โดยตีพิมพ์งานวิจัยต่อเนื่องเพื่อพัฒนาความไวโดยใช้เนสเต็ดพีซีอาร์ และพิสูจน์ว่า DNA หายไปหลังจากการรักษาด้วยการฉายแสงเสร็จสิ้น นอกจากนี้บางรายที่ไม่ตอบสนองดี ต่อการรักษาหรือมีการกลับเป็นใหม่พบว่ามี DNA ให้ผลบวก สุดท้านี้ EBV DNA นี้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ DNA ก่อนการฉายแสง นอกจากการตรวจ DNA ในน้ำเหลืองแล้ว ยังพบอีกว่า สามารถใช้การตรวจหา EBV DNA จากการป้ายโพรงหลังจมูกมีความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ตรวจกรองประชากรและการกลับเป็นใหม่ที่บริเวณโพรงหลังจมูก โดยที่ Kerekhanjanarong. V ตรวจพบเซลล์มะเร็งจากการป้ายด้วยความไวร้อยละร้อยเมื่อนับผลการตรวจ DNA ด้วยการทำ nested EBV PCR หรือ TRAP เพื่อตรวจการทำงานของเทอโลเมอเรส สุดท้ายนี้ด้วยแนวคิด การตรวจหา DNA ของไวรัส คณะผู้วิจัยได้พัฒนาการตรวจกา DNA ของไวรัสฮิวแมนแปปิโลมา (HPV) ในน้ำเหลืองของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก Pornthanakasem. W และคณะพบว่า การตรวจหา HPV DNA ให้ผลไม่เหมือนกับ EBV DNA โดยพบ HPV DNA ในน้ำเหลืองของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกได้น้อย โดยพบ 6 % และมีความสัมพันธ์กับการกระจายของมะเร็ง บทสรุปการตรวจ DNA ของไวรัสในมะเร็งได้รายงานใน Mutirangura Ann N Y Acad Sci. 945: 59-67, 2001. เพื่อที่จะสืบหาความเสี่ยงทางพันธุกรรมของผู้ป่วยมะเร็งโพรงหลังจมูกของกลุ่มประชากรไทยและจีนในประเทศไทย คณะผู้วิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลาย ของ DNA ของยีนหลายยีน (เพื่อความแตกต่างองความถี่ของความหลากหลายของ DNA ) ระหว่างกลุ่มผู้ป่วยและกลุ่มเปรียบเทียบ ยีนที่เคยได้รับการศึกษาแล้ว (ในประชากรอื่น) สองยีนได้แก่ HLA และ CYP2E1 ได้นำมาศึกษาและความสำคัญในกลุ่มประชากรในประเทศไทยได้รับการยืยยันและตีพิมพ์ (Kongruttanachok. N et al., and Pimtanothai, N et al.). เรายังได้ศึกษายีนใหม่อีก 3 ยีนได้แก่ PERB11, CR2 และ PIGR. เฉพาะ PIGR เท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งโพรงหลังจมูกอย่างมีนัยสำคัญ เราศึกษา CR2 และ PIGR โดย SNP 3 SNPs ได้แก่ PIGRIVS33-156G->T. PIGR1093G->A and PIGR1739->T ในผู้ป่วย 175 รายและกลุ่มควบคุม 317 ราย โดยแบ่งเป็น ไทย จีน และ ไทย-จีน ตามบรรพบุรุษ พบว่าความเสี่ยงจะสูงในทุกกลุ่ม adjusted OR(95%CI) of 2.71(1.72-4.23) และ p<0.0001. นัยสำคัญนี้ยังยืนยันได้ด้วย แฮปโปร"ทปของ 1093G->A และ 1739-> T โดยที่ PIG1739C->T เป็นการกลายพันธ์ที่เปลี่ยนกรดอมิโนจากอลานีนเป็นวาลีนใกล้กับบริเวณที่เป็ยตำแหน่งที่โปรตีนถูกตัดในเซลล์เยื่อบุผิวเพื่อปล่อย IgA-EBV การกลายพันธ์อาจส่งผลถึง ประสิทธิภาพของขบวนการนี้ทำให้ส่งผลถึงความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งโพรงหลังจมูกนี้ ข้อมูล PERB11 ส่งตีพิมพ์ที่ Chula Med J 2001 March 45:207-214 ส่วน CR2 และ PIGR ส่งตีพิมพ์รวมกันและอยู่ในช่วงพิจารณา วัตถุประสงค์ที่สามเป็นการศึกษาวิธีการกลายพันธ์ของจีโนมมะเร็งโพรงหลังจมูก เราได้ศึกษาความเป็นไปได้ที่ขบวนการกลับรวมตัวแบบ V(D)J จะเป็นวิธีการกลายพันธ์ดังกล่าว โดยการศึกษาการแสดงออกของยีน RSG1&2 จากเนื้อเยื่อมะเร็งที่ถูกตัดจากชิ้นเนื้อสด และ จากเซลล์มะเร็งที่ถูกเลี้ยงเพื่อกำจัดเซลล์เม็ดเลือดขาวและเซลล์อื่นๆ ที่ปนเปื้อน ซึ่งการปราศจากการ ปนเปื้อนได้รับการพิสูจน์โดย flow-cytometry ,RT-PCR amplifying CD3 and CD20 , และ microsatellite analysis ทั้งเซลล์มะเร็งจาก ชิ้นเนื้อสด และจากเซลล์ที่เลี้ยง จะพบมี การแสดงออกของทั้ง RAG1 และ RAG2 งานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่ใกล้สำเร็จแล้วเป็นการพิสูจน์หน้าที่ของยีนดังกล่าวในเซลล์มะเร็งโพลงหลังจมูก Ther are the three objective of this project. The first is to study the feasibility of Epstein-Barr viral (EBV) DNA as a nasopharyngeal cancer (NPC) marker and study nature of the DNA in NPC patients plasma. Secondly, the study will explore genetic susceptibility of this disease using association studies by comparing DNA polymorphisms between cases and control. This is to both several characterized genes from other population and also identify new candidate susceptible gene, Finally, we attemped to explored mechanism of NPC development by characterizing the NPC unique genomic instability The first objective was completed and published in several highly impact international journal including. Shotelesuk. K ey al., Clin Cancer Res, 6: 1046-51., 2000. Kerekhanjanarong. V et al., Otolaryngol Head Neck Surg. 123: 624-9., 2000. Pornthanakasem. W et al., BMC Cancer. 1: 2. 2001, and a review articla Mutirangura. A. Serum/plasma viral DNA: mechanisms and diagnostic applications to nasopharyngeal and cervical carcinoma, Ann N Y Acad Sci. 945: 59-67.,2001. In the otherword, we Shotelersuk. K et al., suceeded in studing EBV DNA as NPC tumor marker in several aspects. First, after our first discovery of EBV DNA in patients NPC serum, we published a second artical to improve the sensitivity of the test by nested PCR and prove that the DNA disappeared after complete remission of tumor after radiotherapy. In addition, some cases with resistance to treatment or relapse, the DNA remained or reappeared. Finally, the presentation of plasma EBV DNA was considered strongly relating to the present of DNA prior radiotherapy. Besides EBV DNA in patients' circulation, we prove that EBV DNA has potential to be used to screen for early NPC patients both in general population and early local relapes patients. Kerekhanjanarong . V et al has tested NPC cells from swabs and demonstrated sensitivity 0f 100% when tested the DNA with nested EBV PCR or TRAP assay , a test for telomerase activity. Finally, we have applied the same viral DNA in circulation concept to study plasma human papillomavirus (HPV) DNA in cervical cancer (CC) patients. Pornthanakasem, W et al. Demonstrated that in contrast to EBV DNA in NPC, plasma HPV DNA in CC was rare only 6%, presented as naked DNA and significamtly correlated with metastasis. Conclution of both plasma EBV DNA and HPV DNA was reported in Mutirangura Ann N Y Acad Sci. 945: 59-67, 2001 To search for genetic susceptibility of NPC of Thai and Chinese population living in Thailand, we applied association studies of several DNA polymorphic marker of several genes between cases and control. Two know genes, HLA and CYP2E1, were evaluated the feasibility as reported elsewhere and published, Kongruttanachok, N et al., and Pimtanothai, N et al. We also investigated three candidate gene, PERB11. CR2 and PIGR. Only PIGR as a nasopharyngeal epithelial EBV receptor was associated with NPC susceptibility significantly. We evaluated two candidate gene, complement receptor 2 (CR2) and ploymeric immunoglobulin receptor (PIGR) by using 3 SNPs, PIGRIVS3-156G->T, PIGR1093G->A and PIGR1739C->T, to genotype 175 cases and 317 controls, divided into Thai, Chinese and Thai-Chinese based on their respective ethnic origin. The result obtained indicated that PIGR is an NPC susceptible gene. The risk association pertaining to each ethnic gruop was detected for homozygous PIGR1739C with a significant ethnic group adjusted OR(95%CI) of 2.71(1.72-4.23) and p<0.00001. Haplotype of the two missense PIGR SNPs, 1093G->A and 1739C->T. and sequence analyses have confirmed the role of the nucleotide PIGR1739 and exclided possibility of an additional significant nonsynonymous NPC susceptibility SNP. The PIGR1739-> T is a missense multation changing alanine to valine near endoproteolytic cleavage site. This variant could alter the efficiency of PIGR to release LgA-EBV complex and consequently increase the susceptibility of population in endemic areas to develop NPC. The PERB11 negative data was published at Chula Med J 2001 March 45:207-214. The CR2 and PIGR data are submitted together as an original article The third goal was to study mechanism of NPC genome mutation. We investigated if V(D)J recombination might serve as a mechanism of tumor development in Epstein-Barr virus (EBV)- associated nasopharygeal cancer (NPC) by examining primary biopsy samples as well as NPC cell cultures derived thereof for expression of RAG1&2. Lymphocyte and non-transformed by flow-cytometry, RT-PCR amplifying CD3 and CD20 , and microsatellite analysis. All samples harbor EBV and of thpse most fresh biopsy and NPC cell culture samples expressed RAG 1 and/or 2 hinting at the site-specific recombination as a potential mechanism of carcinogenesis in EBV-associated NPC. Our ongoing research has been attempting to identify mechanical evidence of this new theory.

บรรณานุกรม :
อภิวัฒน์ มุทิรางกูร . (2546). อณูพันธุศาสตร์ของมะเร็งโพรงหลังจมูก : ลักษณะทางพันธุกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคขบวนการของการกลายพันธุ์และการประยุกต์ใช้ทางคลินิค.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อภิวัฒน์ มุทิรางกูร . 2546. "อณูพันธุศาสตร์ของมะเร็งโพรงหลังจมูก : ลักษณะทางพันธุกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคขบวนการของการกลายพันธุ์และการประยุกต์ใช้ทางคลินิค".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อภิวัฒน์ มุทิรางกูร . "อณูพันธุศาสตร์ของมะเร็งโพรงหลังจมูก : ลักษณะทางพันธุกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคขบวนการของการกลายพันธุ์และการประยุกต์ใช้ทางคลินิค."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546. Print.
อภิวัฒน์ มุทิรางกูร . อณูพันธุศาสตร์ของมะเร็งโพรงหลังจมูก : ลักษณะทางพันธุกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคขบวนการของการกลายพันธุ์และการประยุกต์ใช้ทางคลินิค. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2546.