ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความต้องการและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาในการเปิดรับข่าวสาร เกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้องการและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาในการเปิดรับข่าวสาร เกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ
นักวิจัย : มณีวรรณ รัศมีเฟื่อง
คำค้น : การเปิดรับข่าวสาร , การสื่อสารทางการเมือง , การแก้ไขรัฐธรรมนูญ , สถาบันอุดมศึกษา -- นักศึกษา , รัฐธรรมนูญ -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746388673 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9243
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการและการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ และความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรของนิสิตนักศึกษากับระดับการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรของนิสิตนักศึกษากับความต้องการข่าวสารเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรของนิสิตนักศึกษากับความพึงพอใจในกรเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการข่าวสารเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญกับระดับการเปิดรับข่าวสาร ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญกับระดับการเปิดรับข่าวสาร และความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการข่าวสารเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญกับความพึงพอใจในการเปิดรับข่าวสาร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตนักศึกษาผู้ซึ่งกำลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชน โดยการสุ่มตัวอย่างนิสิตนักศึกษา 400 คน จากมหาวิทยาลัยของรัฐบาล 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยของเอกชน 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson's Product Moment Correlation Coefficient) ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ ลักษณะทางประชากรมีความสัมพันธ์กับระดับการเปิดรับข่าวสาร ความต้องการข่าวสาร ตลอดจนความพึงพอใจข่าวสารเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญนั้นได้แก่ เพศ อายุ สถานศึกษา สาขาวิชา การศึกษา ทั้งของนิสิตนักศึกษาและของบิดามารดา สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ และพบว่าความต้องการข่าวสารมีความสัมพันธ์กับระดับการเปิดรับข่าวสาร ความพึงพอใจในการเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กับระดับการเปิดรับข่าวสาร และความต้องการข่าวสารมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ

บรรณานุกรม :
มณีวรรณ รัศมีเฟื่อง . (2540). ความต้องการและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาในการเปิดรับข่าวสาร เกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มณีวรรณ รัศมีเฟื่อง . 2540. "ความต้องการและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาในการเปิดรับข่าวสาร เกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มณีวรรณ รัศมีเฟื่อง . "ความต้องการและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาในการเปิดรับข่าวสาร เกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
มณีวรรณ รัศมีเฟื่อง . ความต้องการและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาในการเปิดรับข่าวสาร เกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.