ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตแบคทีเรียสังเคราะห์แสงจากทะเลที่ผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิก และการนำไปใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ”

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตแบคทีเรียสังเคราะห์แสงจากทะเลที่ผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิก และการนำไปใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ”
นักวิจัย : พูนสุข ประเสริฐสรรพ์
คำค้น : 5- Aminolevulinic Acid , Application , Aquacuture , Production of Marine Photosynthetic Bacteria , กรดอะมิโนลีวูลินิก , การนำไปใช้ประโยชน์ , การผลิตแบคทีเรียสังเคราะห์แสง , การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ , ทะเล
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=BGJ4580014 , http://research.trf.or.th/node/2557
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จากการปรับปรุงสายพันธุ์ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็ม Rhodobacter sphaeroides SH5 เพื่อเพิ่มการสะสมกรดอะมิโนลีวูลินิก (5-aminolevulinic acid; ALA) ภายในเซลล์ด้วยวิธีการต่างๆ 4 วิธี คือ การใช้แสงอัลตราไวโอเล็ต (UV) การใช้สาร N-methyl-N'-nitrosoguanidine (NTG) การใช้อสง UV ร่วมกับ NTG การใช้สาร NTG ร่วมกับการใช้แสง UV พบว่า สามารถแยกเชื้อสายพันธุ์กลายได้จำนวน 50 สายพันธุ์ ซึ่งมีเพียง 5 สายพันธุ์ที่ผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิกได้สูง แต่มีเพียง 2 สายพันธุ์ที่มีความคงตัวในการผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิก คือ สายพันธุ์กลาย U10 และ N20 อย่างไรก็ตาม ผลผลิตของกรดอะมิโนลีวูลินิกภายในเซลล์ ที่ได้ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับผลผลิตของสายพันธุ์ดั้งเดิม ดังนั้นจึงใช้สายพันธุ์ดั้งเดิมในการทดลองขั้นต่อไป จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณกรดอะมิโนลีวูลินิกภายในเซลล์ของ Rhodobacter sphaeroide SH5 ที่เลี้ยงภายใต้สภาวะให้อากาศไร้แสง พบว่าอาหารเลี้ยงเชื้อสูตร MGG ที่มีการเติมเกลือ (3% NaCl) กรดลีวูลินิกและธาตุเหล็ก เป็นสูตรอาหารที่เหมาะสมโดยให้กรดอะมิโนลีวูลินิกภายในเซลล์สูงสุด (226 ug/gDCW) ที่ชั่วโมงที่ 30 และจากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ค่า LD50 ของ ALA ต่อกุ้งกุลาดำ (น้ำหนักเฉลี่ย 15+-2 กรัม ) มีค่า 113 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ในระยะเวลา 7 วัน ดังนั้น ALA จึงมความเป็นพิษต่ำในกุ้งกุลาดำ เมื่อนำเซลล์ที่ผลิตได้ไปผสมในอาหารกุ้งกุลาดำ จำนวน 5 สูตร เพื่อศึกษาระบบภูมิคุ้มกันของ กุ้งกุลาดำ พบว่าทุกสูตรที่กุ้งกินไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย อัตราการแลกเนื้อ รวมทั้งบางส่วนของระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งได้แก่ เอนไซม์โปรฟีนอลออกซิเดส ความต้านทานต่อการติดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว ระหว่างกุ้งชุดที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ผสมแบคทีเรียและกุ้งชุดควบคุม อย่างไรก็ตามมีการเพิ่มจำนวนของเม็ดเลือดรวมทั้งหมด เม็ดเลือดที่มีแกรนูล และเอนไซม์ซูปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตส (SOD) ของกุ้งที่ได้รับอาหารที่มี กรดอะมิโนลีวูลินิกบริสุทธิ์ และกรดอะมิโนลีวูลินิกที่อยู่ในเซลล์แบคทีเรียสังเคราะห์แสงมากกว่าที่พบในกุ้งชุดควบคุม (P>0.05) และ SOD activity มีค่าสูงสุดในชุดการทดลองที่ใช้เซลล์ของ Rhodobacter sphaeroides SH5 ที่ผลิตได้ แสดงว่ากรดอะมิโนลีวูลินิกที่อยู่ภายใน ไม่มีผลต่อัตราการเจริญ แต่มีผลต่อเม็ดเลือดของกุ้งและกิจกรรมของเอนไซม์ ดังนั้น กรดอะมิโนลีวูลินิกจึงมีคุณสมบัติเป็นสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับกุ้ง เมื่อศึกษากลไกการทำงานของกรดอะมิโนลีวูลินิกในการเป็นสารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน โดยศึกษาจากการแสดงออกของ cytosol haemocyte Mn-SOD ในระดับการสังเคราะห์ mRNA (transcriptional level) โดยวิธี RT-PCR พบว่า ไม่มีความแตกต่างในการทดลองทั้ง 5 ชุด แสดงว่ากรดอะมิโนลีวูลินิกไม่มีผลในระดับการสังเคราะห์ mRNA(transcriptional level) โดย Mn-SOD และ SOD activity ที่เพิ่มขึ้นน่าจะเป็นผล จากกลไกการกระตุ้นในระดับการแปรรหัสเป็นโปรตีน(translational level ) ในการสังเคราะห์เอนไซม์ซูปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตส Strain improvement of halotolerant photosynthetic bacteria Rhodobacter sphaeroides SH5 to increase the accumulation of intracellular 5-aminolevulinic acid (ALA) using 4 mutagenesis treatment; UV, N-mathyl-N' -intro-N-Nitrosoguanidine (NTG), UV+NTG (UVN) and NTG+UV (NUV) mutation was investigated. Among 50 mutants obtained, only 5 strains produced high quantity of ALA in which 2 of them (mutant strain U10 and U 20) were stable for ALA production. However, their intracellular ALA were not significantly different from that of the wild type strain. Therefore, the wild type strain was used for further studies. Factors affecting the accumulation of intracellular ALA of Rhodobacter sphaeroides SH5 cultivated under aerobic-light condition were investigated. MGG medium with the addition of 3% NaCI, levulinic acid and iron was the optimum medium giving addition the highest accumulation of intracellular ALA (226 ug/gDCW) after 30 h cultivation. Preliminary test revealed that the LD50 of ALA to black tiger shrimp Penaeus monodon (average weight of 15+- 2g) was estimated to be 113 ppm for 7 days. Therefore, ALA is considered to be low toxicity subatance for shrimp. The bacterial cell were used for preparation of 5 formulae of shrimp feed to test on shrimp immune response. It was found that there was no significantly different (P<0.05) in the growth rate, survival rate, feed convension rate (FCR), phenoloxidase (PO) activity and disease (WSSV) resistance between both bacterial-fed shrimp and control group. However, the total haemocyte, granular cell number, and superoxide dismutase (SOD) activity in shirmp fed with pure ALA and ALA accumulated in the cells were higher than those of control in all feed formulae tested (P>0.05). The highest SOD activity was found in shrimp fed with the formular containing ALA intact bacterial cells. These results suggested that ALA in the cells of R. sphaeroides SH5 had no effect on growth rate but on shrimp haemocytes and its enzymatic activity. Therefore, ALA was considered to be an immunostimulant for shrimp. Mechanism of ALA acted as an immunostimulant was studied from the expression profile of shrimp cytosol haemocyte Mn-SOD in the synthesis of mRNA (transcriptional level) by RT-PCR. Elongation factor was used as conatitutively expressed control gene. The result showed that no significant difference was observed for all 5 treatments suggesting that ALA has on effect at transcriptional level by Mn-SOD. The increase of total SOD activity in circulating haemocytes in shrimp fed immunostimulant, would be resulted from ALA affected to translation levrl of SOD synthesis.

บรรณานุกรม :
พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ . (2550). การผลิตแบคทีเรียสังเคราะห์แสงจากทะเลที่ผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิก และการนำไปใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ”.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ . 2550. "การผลิตแบคทีเรียสังเคราะห์แสงจากทะเลที่ผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิก และการนำไปใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ”".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ . "การผลิตแบคทีเรียสังเคราะห์แสงจากทะเลที่ผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิก และการนำไปใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ”."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550. Print.
พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ . การผลิตแบคทีเรียสังเคราะห์แสงจากทะเลที่ผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิก และการนำไปใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ”. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2550.