ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องการจัดการน้ำชลประทานสำหรับเยาวชน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องการจัดการน้ำชลประทานสำหรับเยาวชน
นักวิจัย : พงศธร โสภาพันธุ์
คำค้น : Development of learning technique series , Irrigation management games , Water Resources , Youth , การฝึกอบรม , ทรัพยากรน้ำ , เกมการจัดการน้ำชลประทาน , เยาวชน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4730015 , http://research.trf.or.th/node/2527
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องการจัดการน้ำชดประทานสำหรับเยาวชนมีเป้าหมายให้เยาวชนได้เข้าใจถึงการใช้น้ำอย่างมีปนะสิทธิภาพ โดยได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของน้ำต่อ การผลิตพืช วิธีการจัดสรรน้ำ เทคนิคการวางแผนการเพาะปลูกและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เรื่องการลงทุนและผลตอบแทน การพัฒนาชุดการเรียนรู้ประกอบด้วยสี่ขั้นตอน ขั้นตอนแรกออกแรงสำรวจภาคสนาม รวบรวมข้อมูล สภาพทางกายภาพ สภาพการเกษตรและการจัดสรรน้ำชลประทาน ขั้นตอนที่สอง จัดทำต้นแบบเกมการจัดการน้ำชลประทาน ขั้นตอนที่สาม ทดสอบเกมการจัดการน้ำชลประทานและปรับปรุงเกมโดยสาธิตกับกลุ่มเป้าหมายนักเรียนในช่วงชั้นระดับที่ 4 จำนวน 3 โรงเรียน ขั้นตอนสุดท้ายอบรมเกมให้ (ข้าราชการ) ครู จำนวน 31 คน จาก 14 โรงเรียน เพื่อนำเกมเผยแพร่สู่นักเรียนต่อไป หลักการของเกมการจัดการน้ำชลประทาน กำหนดบทบาทของผู้เล่นเป็นเกษตรกร เจ้าหน้าชลประทาน ธนาคาร และพ่อค้า โดยจำลองการเพาะปลูกเป็นฤดูกาล มีพืช 3 ชนิด เพื่อเลือกทำการเพาะปลูก คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และถั่วเหลือง เกมจะดำเนินไปตามเหตุการณ์จากการหมุนวงล้อเสี่ยงทาย เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูกและจำหน่ายผลผลิตผลตอบแทนสุทธิที่สูงแสดงถึงความสามารถในการวางแผนและจัดการน้ำชลประทาน สรุปได้ว่าเกมจัดการน้ำชลประทาน ทำให้ผู้เล่นได้รับความรู้ เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการวางแผนการจัดการอย่างเป็นระบบ เสริมสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ เทคโนโลยี และสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์เข้ากับรูปแบบกิจกรรมต่างๆ The purpoe of this research is to develop learning technique series for irrigation. The objective of the series is to help youths learn of and leader ship ability understanding of the followings the importance of water to plants, the irrigation techniques, the effective techniques for cultivation the economics of investment and reyurns on plants cultivation. In conducting the develop learning technique series carries out four stages, the first stage making the survey, climate and geographical features, the second stages making the date of the managing irrigation , the third stages testing the irrigation management gamr and concolidating laboraroty of the demonstrated aimed on the three secondary school. As the finish it trains on the 31 (government official) teachers in 14 schools principles of the irrigation management game determines the roles of the player as farmers, officers, irrgation, banker and merchant. Therefore, the original series of game - like learning techniques and its guide - lines were made to carryout experimental cultivation (of rice, maize, soybeans) and seasonal cultivation in this regard. The summation of the irrigation management gamr requires the players to knowledge, an idea of lay a plot in meanaging method, supporting the content and learning standard and the economics of investment and working occupating and technology

บรรณานุกรม :
พงศธร โสภาพันธุ์ . (2548). โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องการจัดการน้ำชลประทานสำหรับเยาวชน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พงศธร โสภาพันธุ์ . 2548. "โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องการจัดการน้ำชลประทานสำหรับเยาวชน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พงศธร โสภาพันธุ์ . "โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องการจัดการน้ำชลประทานสำหรับเยาวชน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
พงศธร โสภาพันธุ์ . โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องการจัดการน้ำชลประทานสำหรับเยาวชน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.