ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปิดรับสื่อ การรับรู้ประโยชน์และความใฝ่ฝันที่ เกี่ยวกับการเข้าเรียนวิชาทหารรักษาดินแดนของนักศึกษาวิชาทหารหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปิดรับสื่อ การรับรู้ประโยชน์และความใฝ่ฝันที่ เกี่ยวกับการเข้าเรียนวิชาทหารรักษาดินแดนของนักศึกษาวิชาทหารหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ปุณณจันทร์ วัฒนวงษ์
คำค้น : การเปิดรับข่าวสาร , นักศึกษาวิชาทหารหญิง , การจูงใจ (จิตวิทยา) , ความใฝ่ฝัน , การศึกษาวิชาทหาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746390503 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8979
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากร การเปิดรับสื่อ การรับรู้ประโยชน์ และความใฝ่ฝันที่เกี่ยวกับการเข้าเรียนวิชาทหารรักษาดินแดนของนักศึกษาวิชาทหารหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 430 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่า t-test, One-Way ANOVA และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน นำมาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Window ผลการวิจัยพบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะทางประชากร ได้แก่ อายุ, ประเภทสถานศึกษา, ระดับการศึกษา, ระดับชั้นปีที่ศึกษา และอาชีพของผู้ปกครองแตกต่างกัน มีการเปิดรับสื่อที่เกี่ยวกับการเข้าเรียนวิชาทหารรักษาดินแดนแตกต่างกัน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ของครอบครัวแตกต่างกัน มีการเปิดรับสื่อไม่แตกต่างกัน 2. กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะทางประชากร ได้แก่ ประเภทสถานศึกษา, ระดับการศึกษา, ระดับชั้นปีที่ศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้ประโยชน์ที่เกี่ยวกับการเข้าเรียนวิชาทหารรักษาดินแดนแตกต่างกัน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ และรายได้ของครอบครัวแตกต่างกัน มีการรับรู้ประโยชน์ไม่แตกต่างกัน 3. กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะทางประชากร ได้แก่ อายุ, ประเภทสถานศึกษา, ระดับการศึกษา, ระดับชั้นปีที่ศึกษาแตกต่างกัน มีความใฝ่ฝันที่เกี่ยวกับการเข้าเรียนวิชาทหารรักษาดินแดนแตกต่างกัน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ของครอบครัวแตกต่างกันมีความใฝ่ฝันไม่แตกต่างกัน 4. การเปิดรับสื่อที่เกี่ยวกับการเข้าเรียนวิชาทหารรักษาดินแดนมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ประโยชน์ที่เกี่ยวกับการเข้าเรียนวิชาทหารรักษาดินแดน 5. การเปิดรับสื่อที่เกี่ยวกับการเข้าเรียนวิชาทหารรักษาดินแดนมีความสัมพันธ์กับความใฝ่ฝันที่เกี่ยวกับการเข้าเรียนวิชาทหารรักษาดินแดน 6. การรับรู้ประโยชน์ที่เกี่ยวกับการเข้าเรียนวิชาทหารรักษาดินแดนมีความสัมพันธ์กับความใฝ่ฝันที่เกี่ยวกับการเข้าเรียนวิชาทหารรักษาดินแดน

บรรณานุกรม :
ปุณณจันทร์ วัฒนวงษ์ . (2540). การเปิดรับสื่อ การรับรู้ประโยชน์และความใฝ่ฝันที่ เกี่ยวกับการเข้าเรียนวิชาทหารรักษาดินแดนของนักศึกษาวิชาทหารหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปุณณจันทร์ วัฒนวงษ์ . 2540. "การเปิดรับสื่อ การรับรู้ประโยชน์และความใฝ่ฝันที่ เกี่ยวกับการเข้าเรียนวิชาทหารรักษาดินแดนของนักศึกษาวิชาทหารหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปุณณจันทร์ วัฒนวงษ์ . "การเปิดรับสื่อ การรับรู้ประโยชน์และความใฝ่ฝันที่ เกี่ยวกับการเข้าเรียนวิชาทหารรักษาดินแดนของนักศึกษาวิชาทหารหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
ปุณณจันทร์ วัฒนวงษ์ . การเปิดรับสื่อ การรับรู้ประโยชน์และความใฝ่ฝันที่ เกี่ยวกับการเข้าเรียนวิชาทหารรักษาดินแดนของนักศึกษาวิชาทหารหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.