ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พระราชชายา เจ้าดารารัศมี กับนาฏยศิลป์ล้านนา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พระราชชายา เจ้าดารารัศมี กับนาฏยศิลป์ล้านนา
นักวิจัย : สายสวรรค์ ขยันยิ่ง
คำค้น : ดารารัศมี, พระราชชายา เจ้า, 2416-2476 , นาฏศิลป์ -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุรพล วิรุฬห์รักษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะศิลปกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741312407 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8957
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

ศึกษาพระประวัติของพระราชชายา เจ้าดารารัศมี ซึ่งมีพระชนม์ชีพอยู่ระหว่าง ปี พ.ศ. 2416-2476 และผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ของพระองค์ท่าน โดยศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการนำชุดการแสดงระบำซอ ที่สืบทอดไว้โดยวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่มาศึกษาวิเคราะห์ รวมทั้งผู้วิจัยได้ศึกษาปฏิบัติท่ารำด้วยตัวเอง การวิจัยพบว่าพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ทรงเกี่ยวข้องกับนาฏยศิลป์ดนตรีตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ และเมื่อเข้ามาถวายการรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างปี พ.ศ. 2429-2457 ก็ทรงได้รับประสบการณ์ทางด้านนาฏยศิลป์ดนตรีในราชสำนัก ทั้งจากการเรียนรู้ด้วยพระองค์เอง และสนับสนุนให้ผู้ใกล้ชิดได้ศึกษาจนเชี่ยวชาญ และเมื่อเสด็จกลับไปประทับที่เชียงใหม่ ในบั้นปลายและพระชนม์ชีพพระองค์ก็ได้ทรงคิดออกแบบ และส่งเสริมให้ครูละครของพระองค์ ประดิษฐ์การแสดงนาฏยศิลป์ทั้งแบบล้านนา และแบบนาฏยศิลป์ราชสำนักขึ้นหลายชุด การศึกษาระบำซอ ทำให้ทราบกลวิธีคิดประดิษฐ์ท่ารำของพระราชชายาฯ ซึ่งผสมผสานการรำแบบราชสำนักกับการฟ้อนล้านนา และการเต้นของชาวเขาเข้าด้วยกันอย่างสวยงาม มีลักษณะการรำตีบทตามคำร้อง ท่ารำที่นำมาจากแม่ท่านาฏยศิลป์ไทย และลักษณะการใช้เท้าคล้ายการเต้นของชาวเขา สรุปว่าพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ทรงเป็นเจ้านายฝ่ายเหนือที่มีคุณูปการ ต่อวงการนาฏยศิลป์ล้านนาเป็นอย่างยิ่ง ผลงานของพระองค์ท่านทุกชุดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และสมควรมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อยกย่องพระอัจฉริยภาพทางด้านนาฏยศิลป์ของพระองค์ท่าน ให้เป็นที่แพร่หลายต่อไป

บรรณานุกรม :
สายสวรรค์ ขยันยิ่ง . (2543). พระราชชายา เจ้าดารารัศมี กับนาฏยศิลป์ล้านนา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สายสวรรค์ ขยันยิ่ง . 2543. "พระราชชายา เจ้าดารารัศมี กับนาฏยศิลป์ล้านนา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สายสวรรค์ ขยันยิ่ง . "พระราชชายา เจ้าดารารัศมี กับนาฏยศิลป์ล้านนา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
สายสวรรค์ ขยันยิ่ง . พระราชชายา เจ้าดารารัศมี กับนาฏยศิลป์ล้านนา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.