ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้โทษทางอาญากำกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้โทษทางอาญากำกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
นักวิจัย : ภาคภูมิ ปัณฑรางกูร
คำค้น : กฎหมายกับเศรษฐกิจ -- ไทย , กฎหมายอาญา -- ไทย , กระบวนการยุติธรรมทางอาญา , การฟอกเงิน , ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741300841 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8954
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

ศึกษาและวิเคราะห์ว่า โทษทางอาญาที่กำหนดไว้เป็นบทบังคับในกฎหมายเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดโทษที่สมบูรณ์หรือไม่ ตลอดจนการบัญญัติโทษทางอาญา เพื่อกำกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้น มีความเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่เพียงใด จากการศึกษาพบว่า โทษทางอาญาที่กำหนดไว้เป็นบทบังคับในกฎหมายเศรษฐกิจ ของประเทศไทยในปัจจุบันยังขาดความหลากหลาย โดยจำกัดอยู่กับวิธีการลงโทษเพียงไม่กี่ประเภท การกำหนดอัตราโทษยังขาดหลักเกณฑ์ที่สมบูรณ์ อีกทั้งการใช้บังคับโทษก็ยังประสบปัญหาต่างๆ อันเนื่องมาจากข้อจำกัดของโทษบางประการ ประกอบกับวิธีการบังคับโทษยังขาดความยืดหยุ่น ส่งผลให้การใช้โทษทางอาญากำกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย แตกต่างจากการใช้โทษทางอาญากำกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในต่างประเทศ ที่มีหลักเกณฑ์การกำหนดโทษที่หลากหลาย ตลอดจนมีวิธีการบังคับโทษที่ยืดหยุ่นกว่า ดังนั้นเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเศรษฐกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย จึงควรปรับปรุงสภาพบังคับทางอาญาที่มีอยู่เดิม ให้มีความหลากหลายและทันสมัยยิ่งขึ้น โดยผ่อนคลายข้อจำกัดของโทษในบางประการ และสามารถนำรูปแบบและหลักเกณฑ์การกำหนดโทษ ที่ใช้บังคับอยู่ในต่างประเทศ เช่น การริบทรัพย์ทางแพ่ง การปรับโดยกำหนดตามวันและรายได้ การคุมประพฤตินิติบุคคล การเรียกค่าเสียหายเชิงลงโทษ มาเป็นแบบอย่าง โดยปรับใช้กับกฎหมายเศรษฐกิจของไทยตามความเหมาะสม ซึ่งจะทำให้การใช้โทษทางอาญากำกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้

บรรณานุกรม :
ภาคภูมิ ปัณฑรางกูร . (2543). การใช้โทษทางอาญากำกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาคภูมิ ปัณฑรางกูร . 2543. "การใช้โทษทางอาญากำกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาคภูมิ ปัณฑรางกูร . "การใช้โทษทางอาญากำกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ภาคภูมิ ปัณฑรางกูร . การใช้โทษทางอาญากำกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.