ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการประชุมนำเสนอผลงาน โครงการการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการประชุมนำเสนอผลงาน โครงการการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชน
นักวิจัย : วิสุทธิ์ ใบไม้
คำค้น : ชีวภาพ , ชุมชน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RUG4030003 , http://research.trf.or.th/node/2494
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์: 1.เพื่อค้นหาและพัฒนารูปแบบเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและเก็บรวบรวมองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งมิติทางด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมวัฒนธรรม 2.เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านสภาพแวดล้อมศึกษาอย่างบูรณาการในโรงเรียนในระบบ ที่สอดคล้องกับลักษณะและความต้องการของชุมชน จากการดำเนินการสามารถสรุปแนวทางการขยายผลออกเป็นหลักการใหญ่ ดังนี้ แนวทางที่หนึ่ง: การขยายจากระดับบนลงล่าง คือมีโครงสร้าง มีระบบที่เอื้อให้กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร บุคคลที่มีอำนาจในการสั่งการต่าง ๆ เข้ามาให้ความช่วยเหลือให้การรับรอง โดยอาจจะอยู่ในรูปของโครงการต่าง ๆ ขึ้นมารองรับ หรือสนับสนุน รวมถึงการลดกรอบหลักสูตร แนวทางที่สอง: การขยายตามแนวราบ คือระดับชุมชนและโรงเรียน หรือการขยายภายในโรงเรียน เนื่องจากแนวทางที่หนึ่งมีกรอบนโยบาย กฎระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและระยะยาว แนวทางที่สาม: การขยายด้วยการเริ่มจากตัวเองแล้วขยายออกไป ด้วยการสร้างทัศนะแม่แบบที่ว่า ชีวิต-การเรียนรู้-การศึกษา เป็นเรื่องเดียวกัน โดยการขยายกรอบความคิดของเราเอง คิดอะไรใกล้ตัวแต่ไม่ยึดติด คาดหวังคนอื่นให้น้อย เป็นการสร้างเครือข่ายที่เป็นธรรมชาติ

บรรณานุกรม :
วิสุทธิ์ ใบไม้ . (2540). โครงการประชุมนำเสนอผลงาน โครงการการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วิสุทธิ์ ใบไม้ . 2540. "โครงการประชุมนำเสนอผลงาน โครงการการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วิสุทธิ์ ใบไม้ . "โครงการประชุมนำเสนอผลงาน โครงการการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540. Print.
วิสุทธิ์ ใบไม้ . โครงการประชุมนำเสนอผลงาน โครงการการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2540.