ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาฟื้นฟูและจัดการลุ่มน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาฟื้นฟูและจัดการลุ่มน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : ชัยพันธ์ ประภาสะวัต
คำค้น : การผลิต , ครัวเรือน , ชีวภาพ , ทรัพยากรดิน , น้ำ , ป่า , ลุ่มน้ำแม่ตาช้าง , วัฒนธรรม , สังคม , เศรษฐกิจ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4540013 , http://research.trf.or.th/node/2490
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการศึกษาฟื้นฟูและจัดการลุ่มน้ำแม่ตาช้าง มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาถึงการสร้างกฎ กติกาในการจัดการทรัพยากรน้ำของลุ่มน้ำแม่ตาช้างร่วมกันที่สร้างความยั่งยืน เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้ใช้น้ำทุกฝ่าย ซึ่งอยู่ในบริบทของความขัดแย้งกันในระดับพื้นที่ลุ่มน้ำ 2.เพื่อศึกษาถึงกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดการจัดการทรัพยากรร่วมของกลุ่มคนที่แตกต่างทางชาติพันธุ์และต่างกลุ่มสถานะทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 3.เพื่อศึกษาถึงการปรับใช้องค์ความรู้ของชุมชนที่ผสมผสานกับความรู้สมัยใหม่ (เทคโนโลยี) และการสร้างแนวคิดการจัดการทรัพยากรแบบแบ่งปันที่สามารถเชื่อมโยงทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า คน เศรษฐกิจ ชีวภาพ 4.เพื่อศึกษาถึงเงื่อนไขอะไรที่ทำให้องค์กรท้องถิ่นมีอำนาจและสามารถสร้างกลไกร่วมมือที่เชื่อมโยงทั้งภาคประชาชนกับหน่วยงานรัฐในการจัดการทรัพยากร จากกระบวนการศึกษาเรื่องสภาพของสายน้ำแม่ตาช้างทำให้ชุมชนชัดเจนขึ้นถึงปัญหาของ “น้ำหายไปไหน” และชุมชนรู้ถึงข้อมูลปริมาณน้ำ ข้อมูลการจัดการน้ำ ที่ดิน ป่า ในแต่ละกลุ่ม ซึ่งข้อมูลนี้สำคัญกับชุมชนมากในแง่ของการเคลื่อนไหวเชิงปฏิบัติการ ในการแก้ไขปัญหาและรวมกลุ่มร่วมกัน การสร้างแนวคิดการจัดการร่วม เพราะเมื่อเห็นปัญหาอันหนักหน่วงของการจัดการน้ำร่วมกัน ชุมชนสามารถทำให้ข้อมูลสายน้ำไม่ใช่ข้อมูลเชิงกายภาพแต่ชุมชนทำให้ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่มีการเคลื่อนไหวปฏิบัติการ ซึ่งทำให้เกิดกระบวนการรวมกลุ่มเพื่อสร้าง “การแบ่งปัน” ในการจัดการทรัพยากรลุ่มแม่น้ำตาช้าง โดยการศึกษาในกระบวนการนี้พยายามตอบคำถามหลักคือ หนึ่ง กระบวนการที่นำไปสู่การเรียนรู้ของชุมชนในการสร้างกรอบคิด แนวคิดแบบแบ่งปันเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงและจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำอย่างไร สอง ชุมชนจะนำแนวคิดการจัดการร่วมในระดับลุ่มน้ำแม่ตาช้างนั้นไปสร้างปฏิบัติการการจัดการลุ่มน้ำได้อย่างไร

บรรณานุกรม :
ชัยพันธ์ ประภาสะวัต . (2545). โครงการศึกษาฟื้นฟูและจัดการลุ่มน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ชัยพันธ์ ประภาสะวัต . 2545. "โครงการศึกษาฟื้นฟูและจัดการลุ่มน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ชัยพันธ์ ประภาสะวัต . "โครงการศึกษาฟื้นฟูและจัดการลุ่มน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545. Print.
ชัยพันธ์ ประภาสะวัต . โครงการศึกษาฟื้นฟูและจัดการลุ่มน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2545.