ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาฟื้นฟูและจัดการลุ่มน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 2

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาฟื้นฟูและจัดการลุ่มน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 2
นักวิจัย : ชัยพันธ์ ประภาสะวัต
คำค้น : การผลิต , ครัวเรือน , ชีวภาพ , ทรัพยากรดิน , น้ำ , ป่า , ลุ่มน้ำแม่ตาช้าง , วัฒนธรรม , สังคม , เศรษฐกิจ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4540039 , http://research.trf.or.th/node/2489
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการศึกษาฟื้นฟูและจัดการลุ่มน้ำแม่ตาช้าง เป็นโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุนตั้งแต่ Phase 1 (1 พฤศจิกายน 2544 – 30 เมษายน 2545 จนถึงปัจจุบัน Phase 2 (15 กรกฎาคม 2545 – 14 มกราคม 2546) โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดการใช้และการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า การผลิต ชีวภาพ สังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรมในระดับครัวเรือน 2.เพื่อศึกษาถึงกระบวนการสร้างกติกา กฎเกณฑ์ร่วมในการจัดการทรัพยากรทั้ง “ระบบ” ของลุ่มน้ำแม่ตาช้าง 3.เพื่อศึกษาถึงกระบวนการสร้างการยอมรับ “กติกา” ของชุมชนที่เชื่อมโยงทั้งภาคชุมชน ภาครัฐ องค์การปกครองท้องถิ่นและกลุ่มทุน 4.เพื่อศึกษากลไก รูปแบบ ในการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ของลุ่มน้ำแม่ตาช้าง 5.เพื่อศึกษาถึงความรู้ของชุมชนลุ่มน้ำแม่ตาช้างในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการจัดการทรัพยากรร่วมของลุ่มน้ำแม่ตาช้าง 6.เพื่อศึกษาถึงกระบวนการร่วมมือเชื่อมโยงขององค์กรท้องถิ่นกับหน่วยงานรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น โครงการนี้ถือได้ว่าเป็นผลงานสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของชุมชนกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันในระดับลุ่มน้ำ โดยมีกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนอย่างต่อเนื่องกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับในการแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน

บรรณานุกรม :
ชัยพันธ์ ประภาสะวัต . (2546). โครงการศึกษาฟื้นฟูและจัดการลุ่มน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 2.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ชัยพันธ์ ประภาสะวัต . 2546. "โครงการศึกษาฟื้นฟูและจัดการลุ่มน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 2".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ชัยพันธ์ ประภาสะวัต . "โครงการศึกษาฟื้นฟูและจัดการลุ่มน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 2."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546. Print.
ชัยพันธ์ ประภาสะวัต . โครงการศึกษาฟื้นฟูและจัดการลุ่มน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2546.