ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินผลการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด
นักวิจัย : ละเอียด ธีระรัตน์
คำค้น : คนติดยาเสพติด -- การรักษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : วารสารประชากรศาสตร์. 20,2(ก.ย. 2547),13-33 , 0857-2143 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8643
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากิจกรรมที่สถานพยาบาล จัดบริการให้แก่ผู้เข้ารับการบัดรักษา และประเมินพฤติกรรมตลอดจนผลที่เกิดขึ้นกับผู้ติดยาเสพติด โดยติดตามภายหลังการบำบัดรักษา ในระยะ 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน ตามลำดับ วิธีการศึกษา รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการบำบัดรักษายาเสพติด ในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด 6 แห่ง และโรงพยาบาล 5 แห่ง เก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2545 จำนวนที่ศึกษา ผู้ให้บริการ 188 คน และผู้เข้ารับการรักษา 983 คน ผลการศึกษา การจัดบริการในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด 6 แห่ง และ โรงพยาบาล 5 แห่งขึ้นกับความจำกัดของทรัพยากรทุกด้านของแต่ละสถานพยาบาล รวมถึงนโยบายเร่งรัดการบำบัดรักษาให้ได้ผลในระยะสั้น ดังนั้นจึงพบว่าสถานพยาบาลจัดบริการบำบัดรักษา 3 รูปแบบ คือ รูปแบบเดิมเป็นการถอนพิษยาตามปกติ กาย-จิตสังคมบำบัด (Matrix Program) และการบำบัดฟื้นฟู แบบเข้มข้นทางสายใหม่ (ฟื้นฟูใหม่) เมื่อติดตามหลังการรักษาตามกำหนด พบว่า ในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด ผู้เข้ารับการรักษาแบบจิตสังคมบำบัดและ ฟื้นฟูใหม่ มีอัตราการคงอยู่สูงกว่าการเข้ารับการรักษาแบบถอนพิษยาอย่างชัดเจน ส่วนในโรงพยาบาล พบว่าอัตราการคงอยู่ระหว่างการถอนพิษยาและ จิตสังคมบำบัด แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย อัตราการอดยาเสพติดได้ของผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบกาย-จิตสังคมบำบัด และฟื้นฟูใหม่ สูงกว่าผู้เข้ารับการรักษาแบบ ถอนพิษยา การประเมินสภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมของผู้เข้ารับการรักษายาเสพติดเปรียบเทียบก่อนและหลังการรักษาพบว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกด้าน อภิปรายและข้อเสนอแนะ ปัจจัยความสำเร็จของการบำบัดรักษาขึ้นกับทักษะ และองค์ความรู้ของผู้ให้บริการที่สามารถจัดรูปแบบการรักษาที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของผู้ติดยา รวมถึงระบบการให้บริการที่จำเป็นอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้การบำบัดรักษาบรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด

บรรณานุกรม :
ละเอียด ธีระรัตน์ . (2547). การประเมินผลการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ละเอียด ธีระรัตน์ . 2547. "การประเมินผลการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ละเอียด ธีระรัตน์ . "การประเมินผลการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ละเอียด ธีระรัตน์ . การประเมินผลการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.