ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนอย่างมีส่วนร่วม หมู่บ้านศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนอย่างมีส่วนร่วม หมู่บ้านศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
นักวิจัย : นิตยา เนตรศักดิ์เกษม
คำค้น : ลำพูน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG44N0044 , http://research.trf.or.th/node/2415
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การทำวิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านศรีบัวบาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรของโรงเรียนวัดศรีบัวบาน ซึ่งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนและเยาวชนของบ้านศรีบัวบาน วิธีการทำวิจัย ได้ใช้วิธีการ “ ล้อมวงอู้กั๋นม่วนงันได้ก๋าน “ ร่วมกันกับชุมชน ผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการได้มาซึ่งบุคลกรที่จะมาช่วยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเยาวชน ผลจากการทำวิจัยพบว่า ความเข้มแข็งของชุมชนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทำให้ได้บุคลากรที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยในการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนของเยาวชนอย่างต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2544 แนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน จะต้องพิจารณาถึงการสรุปบทเรียนที่ผ่านมา จะต้องมีการประชาสัมพันธ์และติดตามผลอย่งใกล้ชิดในการจัดกระบวนการเรียนการสอนของบุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจและร่วมมือกันในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนของเยาวชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและชุมชน

บรรณานุกรม :
นิตยา เนตรศักดิ์เกษม . (2546). การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนอย่างมีส่วนร่วม หมู่บ้านศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
นิตยา เนตรศักดิ์เกษม . 2546. "การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนอย่างมีส่วนร่วม หมู่บ้านศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
นิตยา เนตรศักดิ์เกษม . "การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนอย่างมีส่วนร่วม หมู่บ้านศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546. Print.
นิตยา เนตรศักดิ์เกษม . การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนอย่างมีส่วนร่วม หมู่บ้านศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2546.