ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาฟื้นฟูและจัดการลุ่มน้ำแม่ตาช้าง

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาฟื้นฟูและจัดการลุ่มน้ำแม่ตาช้าง
นักวิจัย : ชัยพันธ์ ประภาสะวัต
คำค้น : เชียงใหม่
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG44N0041 , http://research.trf.or.th/node/2413
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้มีหัวใจสำคัญคือ การใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ในการจัดการทรัพยากรของลุ่มน้ำแม่ตาช้าง ที่อยู่ในบริบทความสัมพันธ์ของสังคมที่เปลี่ยนผ่านสู่ระบบทุนนิยม แนวคิดหลักในการศึกษาคือ เรื่องการแบ่งปันทรัพยากรอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมทั่วทุกกลุ่มคน มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทางกายภาพ ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่แต่ละส่วนของลุ่มน้ำแม่ตาช้าง และขอบเขตลุ่มน้ำ แม่ตาช้าง ความต้องการการใช้น้ำในช่วงฤดู เพื่อหามาตรการและกำหนดกติกาการใช้น้ำร่วมกัน ผลการวิจัยพบ ว่ากระบวนการรวมตัวของชุมชนลุ่มน้ำแม่ตาช้างมีขั้นตอนต่อไปนี้ คือ ขั้นตอนที่หนึ่ง การสร้างเงื่อนไขให้เกิดการ แลกเปลี่ยนปัญหาความขัดแย้งในการจัดการน้ำ ร่วมกับภาคภาคีต่างๆ ได้แก่ ชุมชน รัฐ เอกชน นักวิชาการ ขั้นตอนที่สอง สร้างเงื่อนไขการยกระดับปัญหาร่วมกันในระดับตำบล ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการรวมตัวและการสร้าง แกนนำระดับตำบล ขั้นตอนที่สาม สร้างเงื่อนไขการสร้างสมาชิกระดับฐานล่าง คือ หมู่บ้าน เพื่อให้เกิดแนวคิด ทิศทาง เป้าหมายร่วมกันในการจัดการทรัพยากร ขั้นตอนที่สี่ สร้างเงื่อนไขการยกระดับปัญหาจากระดับปัญหา ชุมชนเชื่อมโยงกับปัญหาเชิงนโยบาย โดยมีการปฏิบัติการนี้เป็นรูปธรรม คือ เวทีประชาคม ขั้นตอนที่ห้า สร้าง เงื่อนไขที่ทำให้ชุมชนต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ มีแผนในการจัดการร่วมกัน ด้วยกระบวนการสร้างเงื่อนไข ดังกล่าวทำให้เกิดการสร้าง กติกา การใช้น้ำของแต่ละกลุ่ม และก่อเกิดการฟื้นฟูองค์กรท้องถิ่นในการจัดการน้ำ รวมทั้งยังก่อเกิดการน้ำเอาองค์ความรู้ดั้งเดิมของชุมชนผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ (แผนที่) เพื่อใช้ในการ จัดการน้ำที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม The study of Mae Ta Chang Rehabilitation Project is a practicable project emphasizes the methodology of bringing the cooperation of every level of community constituent. It commences from putting up questions on the research, research objective and to build up the research process. This research initiates the realization of the community concerning the cause of the problems. It can also find out the methodology to solve the problems and is able to find ways and means to solve them. Thus, the principles of this practicable project lie on the usage of the research as means to solve the problems concerning the contradiction in dealing with the resources of Mae Ta Chang watershed which its context is included in the social consistence which is changing into capitalism. The main theme in the study is bared on the division of the resources equally and justifiable for each of the community group in the Mae Ta Chang watershed. The outcome of the research shows that the process of the assemble of the Mae Ta Chang community groups can be defined as follows : - The first step : set up the condition in exchanging the ways to solve the problem of organizing the usage of water among various groups e.g. community, the state, private individual and learned profession The second step : set up the condition to raise the level of the problems together at the district level, the outcome of which will lead to the getting together and to create the leading group at the district level. The Third step : lies on to set up the condition to form the low level of members i.e. the villages in order Build up the trend of thought and theme which cooperate in the organization of the resources. The fourth step : set up the condition in raising the level of the problems from community level to Correspond with the policy. This is interpreted by means of tangibles namely the popular stage. The fifth step : set up the conditions so that the people at the river source, the mid – stream and the mouth of the river share the cooperative plan. By the process of setting up the above mentioned conditions branches out into the creation of agreement in the usage of water of each group which leads to the revive of local groups to organize the water usage with the addition of bringing up the original knowledge of the community to combine with the modern technology ( maps ) in order to organize the usage of water which is clearly seen and tangible.

บรรณานุกรม :
ชัยพันธ์ ประภาสะวัต . (2545). การศึกษาฟื้นฟูและจัดการลุ่มน้ำแม่ตาช้าง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ชัยพันธ์ ประภาสะวัต . 2545. "การศึกษาฟื้นฟูและจัดการลุ่มน้ำแม่ตาช้าง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ชัยพันธ์ ประภาสะวัต . "การศึกษาฟื้นฟูและจัดการลุ่มน้ำแม่ตาช้าง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545. Print.
ชัยพันธ์ ประภาสะวัต . การศึกษาฟื้นฟูและจัดการลุ่มน้ำแม่ตาช้าง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2545.