ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : สุธาสินี ไกรฤกษ์
คำค้น : ชุมชนแออัด -- ไทย -- กรุงเทพฯ , การสื่อสารทางการเมือง , การมีส่วนร่วมทางการเมือง , สื่อมวลชน -- แง่การเมือง , การเปิดรับข่าวสาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปาริชาติ สถาปิตานนท์ สโรบล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743347216 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8349
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

ศึกษาการเปิดรับข่าวสารทางการเมือง ความรู้ และพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด ในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 408 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม และนำเสนอผลการวิจัยด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การทดสอบความแตกต่าง การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรกับตัวแปรต่างๆ พบว่า 1.1 อายุ และการศึกษามีความสัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสารทางการเมือง 1.2 สถานภาพกับรายได้ มีความสัมพันธ์กับการมีพฤติกรรมทางการเมือง 2. การเปิดรับข่าวสารทางการเมืองไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเมือง 3. ความรู้เรื่องการเมืองการปกครองของไทยไม่มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสารทางการเมือง 4. ความรู้เรื่องการเมืองการปกครองของไทยไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเมือง

บรรณานุกรม :
สุธาสินี ไกรฤกษ์ . (2542). การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุธาสินี ไกรฤกษ์ . 2542. "การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุธาสินี ไกรฤกษ์ . "การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
สุธาสินี ไกรฤกษ์ . การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.