ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์กล่องปิดกั้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีช่องเปิดสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์กล่องปิดกั้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีช่องเปิดสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
นักวิจัย : ปิยะพงษ์ แดงขำ
คำค้น : การเข้ากันได้ของแม่เหล็กไฟฟ้า , คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ , ไกรสร อัญชลีวรพันธุ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8316
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอการคำนวณหาประสิทธิภาพการปิดกั้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในกล่องปิดกั้นคลื่นรูปสี่เหลี่ยมทีมีช่องเปิด การคำนวณแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือทั้งในด้านของการปิดกั้นคลื่นไฟฟ้า และคลื่นแม่เหล็ก เพื่อหาลักษณะของกล่องปิดกั้นคลื่นที่นำมาใช้ในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการแก้ปัญหาเรื่องความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าได้ดีที่สุด การคำนวณได้นำวิธีวิเคราะห์ด้วยหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีโมเมนต์มาใช้ ซึ่งจากการคำนวณจะพบว่าค่าประสิทธิภาพการปิดกั้นคลื่นทั้ง 2 รูปแบบขึ้นอยู่กับตัวแปรของความถี่ ขนาดของกล่องปิดกั้นคลื่น รูปร่างของช่องเปิด และตำแหน่งการจัดวางช่องเปิดในตำแหน่งต่างๆ ซึ่งวิธีการคำนวณทั้งสองให้ผลที่ใกล้เคียงกัน แต่ระเบียบวิธีโมเมนต์มีขีดความสามารถการวิเคราะห์ได้หลากหลายกว่า ในการหาค่าประสิทธิภาพการปิดกั้นคลื่นนี้ ได้นำผลการวัดจริงมาเปรียบเทียบด้วย โดยทั้งการคำนวณและการวัดจริงให้ผลออกมาในแนวทางเดียวกัน ในวิทยานิพนธ์ยังนำเสนอการแก้ปัญหาการเกิดรีโซแนนซ์ในกล่องปิดกั้นคลื่น โดยอาศัยการวางแผ่นโลหะภายในกล่องที่ตำแหน่งต่างๆ ผลการทดสอบสรุปได้ว่าแผ่นโลหะที่นำเสนอสามารถปรับความถี่รีโซแนนซ์ที่เกิดขึ้นได้

บรรณานุกรม :
ปิยะพงษ์ แดงขำ . (2549). การวิเคราะห์กล่องปิดกั้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีช่องเปิดสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยะพงษ์ แดงขำ . 2549. "การวิเคราะห์กล่องปิดกั้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีช่องเปิดสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยะพงษ์ แดงขำ . "การวิเคราะห์กล่องปิดกั้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีช่องเปิดสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
ปิยะพงษ์ แดงขำ . การวิเคราะห์กล่องปิดกั้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีช่องเปิดสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.