ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการแสวงหาข้อมูลข่าวสารในการขอมีสัญชาติไทยของชนกลุ่มน้อยในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการแสวงหาข้อมูลข่าวสารในการขอมีสัญชาติไทยของชนกลุ่มน้อยในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : สุริยา สมบูรณ์
คำค้น : ชนกลุ่มน้อย -- ไทย -- เชียงราย , การโอนสัญชาติ -- ข้อมูล , สัญชาติ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กาญจนา แก้วเทพ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745329169 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8185
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

การวจัยเชิงคุณภาพนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาและทราบสถานการณ์ความไม่แน่นอนของชนกลุ่มน้อย ในการขอมีสัญชาติไทย ในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (2) เพื่อศึกษาและทราบถึงกระบวนการแสวงหา ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขอมีสัญชาติไทยแล้ว (3) เพื่อศึกษาและทราบถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการขอมีสัญชาติไทยของชนกลุ่มน้อย โดยการใช้ทฤษฏีการลดความไม่แน่นอนและทฤษฎีการจัด การความไม่แน่นอน เป็นกรอบในการวิเคราะห์กระบวนการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร ดำเนินการเก็บข้อมูลระหว่าง เดือนกรกฎาคม 2548 ถึงเดือนกันยายน 2548 โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกชนกลุ่มน้อยจำนวน 35 คน ด้วยคำถาม ปลายเปิด เลือกกลุ่มตัวอย่างจากความสมัครใจ และใช้วิธี Snowball technique ชนกลุ่มน้อยที่ผู้วิจัยสัมภาษณ์มี อายุระหว่าง 18-55 ปี ระดับการศึกษาตั้งแต่ไม่ได้รับการศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นชาย 15 คน หญิง 20 คน ผลการวิจัยพบว่า ความไม่มีสัญชาติไทยของชนกลุ่มน้อย ทำให้ชนกลุ่มน้อยต้องการที่จะแสวงหาข้อมูลข่าวสาร ในการขอมีสัญชาติไทย สาเหตุของความไม่แน่นอนของชนกลุ่มน้อยมากจาก (1) การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ ที่มีอยู่บ่อยครั้งในการให้สัญชาติไทยกับชนกลุ่มน้อย (2) ความเข้าใจผิดหรือความไม่รู้ของชนกลุ่มน้อย ส่วนกระบวน การแสวงหาข้อมูลข่าวสารของชนกลุ่มน้อยในการขอมีสัญชาติไทยสามารถแบ่งได้ 3 ระยะตามระยะของความ ไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น คือ ระยะก่อนเข้าสู่กระบวนการขอมีสัญชาติไทย ระยะที่เข้าสู่กระบวนการขอมีสัญชาติไทย และระยะที่ได้รับสัญชาติไทยแล้ว โดยในแต่ละระยะมีวัตถุประสงค์ แหล่งข้อมูล ช่องทาง และเนื้อหาของข้อมูลข่าวสาร ที่แตกต่างกันไป ชนกลุ่มน้อยแสวงหาข้อมูลด้วยการรอรับ ใฝ่หา และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่มีประสบการณ์ ในการขอมี สัญชาติไทยและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ด้วยการเข้ากลุ่ม นอกจากนี้ชนกลุ่มน้อยยังมีการหลีกเลี่ยงข้อมูลข่าวสารซึ่งก่อให้ เกิดความสับสน เครียด และนำไปสู่การเพิ่มความไม่แน่นอนให้มากขึ้น ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการแสวงหาข้อมูล ข่าวสารของชนกลุ่มน้อยในการขอมีสัญชาติไทย คือ (1) ปัจจัยที่เอื้อต่อการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร คือ ระดับการศึกษา และ (2) ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร คือ ความอายและความกลัว ความเครียด ความเสียใจและ ความวิตกกังวล รวมถึงปัจจัยด้านสื่อสารระหว่างบุคคลโยเฉพาะกับบุคลากรที่เป็นผู้นำ คือผู้ใหญ่บ้าน ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา อีกทั้งยังมีความลำบากในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากข้อมูลข่าวสารการขอมีสัญชาติไทยยังมีน้อยหรือแทบจะไม่มีเลย ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมหรือขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

บรรณานุกรม :
สุริยา สมบูรณ์ . (2548). กระบวนการแสวงหาข้อมูลข่าวสารในการขอมีสัญชาติไทยของชนกลุ่มน้อยในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุริยา สมบูรณ์ . 2548. "กระบวนการแสวงหาข้อมูลข่าวสารในการขอมีสัญชาติไทยของชนกลุ่มน้อยในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุริยา สมบูรณ์ . "กระบวนการแสวงหาข้อมูลข่าวสารในการขอมีสัญชาติไทยของชนกลุ่มน้อยในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
สุริยา สมบูรณ์ . กระบวนการแสวงหาข้อมูลข่าวสารในการขอมีสัญชาติไทยของชนกลุ่มน้อยในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.