ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและการบริการ ระยะที่ 1 ภาคเหนือตอนบน : การจำแนกระบบนิเวศเกษตรและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและการบริการ ระยะที่ 1 ภาคเหนือตอนบน : การจำแนกระบบนิเวศเกษตรและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
นักวิจัย : พรทิพย์ จันทรมงคล , ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
คำค้น : Agro-ecosystem , DSSARMS , Geodatabase , Land use , Land use change , การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน , การใช้ประโยชน์ที่ดิน , ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ , รสทก. , ระบบนิเวศเกษตร
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=NIG45O0007 , http://research.trf.or.th/node/2318
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจของชุดโครงการ ”ระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและบริการ (รสทก.) ระยะที่ 1 ภาคเหนือตอนบน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลภูมิอากาศ การใช้ประโยชน์ที่ดิน และหน่วยจัดการที่ดินเชิงพื้นที่ ในการจำแนกหน่วยจัดการที่ดินการผลิตพืชเชิงพื้นที่ และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีผลต่อระบบการผลิตพืชหลักในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และลำพูน ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่พัฒนาขึ้นจากโครงการวิจัยนี้ ประกอบด้วยข้อมูลปริมาณน้ำฝน (มม) จำนวนวันที่ฝนตก (วัน) อุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุด ( ํc) การคายระเหยน้ำอ้างอิง (มม) และปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ ข้อมูลเหล่านี้ถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อสร้างฐานข้อมูลอื่น เช่น การจัดทำเขตภูมิอากาศ การพัฒนาข้อมูลช่วงฤดูปลูกเชิงพื้นที่ และข้อมูลศักยภาพผลผลิตพืชของระบบการผลิตพืชในพื้นที่วิจัย ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพด และถั่วเหลืองในฤดูฝน ข้าวนาปรัง ถั่วเหลือง หอมแดง หอม กระเทียม ข้าวโพด มันฝรั่งในฤดูแล้ง เป็นต้น นอกจากนั้นยังใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับระบบการประเมินผลการวิเคราะห์ในโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบการประเมินการใช้ที่ดินเชิงกายภาพและเศรษฐกิจ ระบบการประเมินประสิทธิภาพการใช้น้ำของพืชในพื้นที่ชลประทาน และการประเมินสภาพเสื่อมโทรมของที่ดิน ในโครงการระบบกลาง เป็นต้น ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในโครงการวิจัยนี้ถูกพัฒนาขึ้น โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินปี 2543 และข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินปี 2531 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างปี 2531 ถึง 2543 ได้เน้นการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการชลประทานขนาดใหญ่ เพื่อการจัดการการผลิตพืชหลัก และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินตามนิเวศวิทยาทางเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลของข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้ สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงอรรถาธิบายด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ได้จากโครงการประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรดินและน้ำชลประทาน ผลลัพท์ของข้อมูลที่ได้จากโครงการวิจัยนี้ถูกนำไปรวมกับข้อมูลเชิงพื้นทีจากโครงการอื่น ในระบบ รสทก. เพื่อการแสดงผล This research project was developed as a part of the integrated development project on “Decision Support System for Agricultural Resources Management and Services (DSSARMS) in the Upper North Phase I” which aims to develop and apply climatic, land use and land management geodatabase in order to classify spatial land management unit and analyze land use change for major crop production systems in Chiang Mai, Chiang Rai and Lamphun provinces. The geodatabases that have been developed in this projects composed of the total of precipitation (mm.), number of rainy days (day), maximum and minimum temperature ( ํc), potential evapo-transpiration (mm.) and amount of solar radiation. The spatial analysis of above climatic geodatabase can generate the additional geodatabases such as climatic zone, length of growing season period and potential crop yield for paddy, maize and soybean in rainy season, and for paddy, soybean, shallot, onion, garlic, maize and potato in dry season. Beside the analysis in this project, climatic geodatabase were also used to evaluate physical land using fuzzy set approach and land degradation in the other project. The land use geodatabase in this research project were developed by using the image processing techniques for remote sense data in the year 2000 and 1988. Land use change analysis between 1988 and 2000 has been emphasized in irrigated area for major crop production management and in agro-ecosystem zone for natural resource management. The results of these geodatabses can be joined with the relate table crated from the other project such as an attribute table of socio-economic information for crop production system. And finally the results generated from this research project are imported in DSSARMS to be displayed with other map layers.

บรรณานุกรม :
พรทิพย์ จันทรมงคล , ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ . (2549). ระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและการบริการ ระยะที่ 1 ภาคเหนือตอนบน : การจำแนกระบบนิเวศเกษตรและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พรทิพย์ จันทรมงคล , ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ . 2549. "ระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและการบริการ ระยะที่ 1 ภาคเหนือตอนบน : การจำแนกระบบนิเวศเกษตรและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พรทิพย์ จันทรมงคล , ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ . "ระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและการบริการ ระยะที่ 1 ภาคเหนือตอนบน : การจำแนกระบบนิเวศเกษตรและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. Print.
พรทิพย์ จันทรมงคล , ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ . ระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและการบริการ ระยะที่ 1 ภาคเหนือตอนบน : การจำแนกระบบนิเวศเกษตรและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2549.