ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนขยายสายส่ง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนขยายสายส่ง
นักวิจัย : รัตติยา ยุทธวิชยานนท์
คำค้น : ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ , การส่งกำลังไฟฟ้า , การจ่ายพลังงานไฟฟ้า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ , บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : 9741427131 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8021
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอวิธีการวิเคราะห์การวางแผนสายส่งให้กับสถานีไฟฟ้าแห่งใหม่ โดยรวมเข้ากับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System :GIS) ของ กฟภ. ซึ่งเป็นระบบที่จัดเก็บ ประมวลผลและสืบค้นข้อมูลทั้งเชิงแผนที่และเชิงบรรยายของอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าทั้งระบบส่งและจำหน่าย โดยมีวัตถุประสงค์ในการวางแผนเพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยรวมในการขยายระบบให้มีค่าต่ำสุดซึ่งจะพิจารณาผลรวมของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในปีปัจจุบัน (Present Worth Cost) อันประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการลงทุนก่อสร้างสายส่ง ค่าดำเนินการและบำรุงรักษาค่าใช้จ่ายเนื่องจากพลังงานไฟฟ้าสูญเสีย และค่าใช้จ่ายเนื่องจากความน่าเชื่อถือได้ของระบบ ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของค่าแรงดันตกและค่าพิกัดกระแสของสายส่งที่ยอมรับได้ การเชื่อมต่อระหว่าง GIS และส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์การวิเคราะห์โหลดโฟลว์ที่เรียกว่า LFAPI (Load Flow Application Program Interface) ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้วิเคราะห์แรงดันที่บัส กระแสในสายส่งและกำลังไฟฟ้าสูญเสียเพื่อใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขดังกล่าว การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนขยายสายส่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์และวางแผนทางเลือกในการขยายสายส่งได้บน GIS โดยตรงทำให้ได้ผลตอบที่พอเหมาะและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติตามสภาพแวดล้อมจริง รวมทั้งทำให้มีข้อมูลที่ทันสมัยใช้ในการวิเคราะห์ ลดขั้นตอนในการจัดเตรียมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนวิธีการวิเคราะห์ผลที่พัฒนาขึ้นได้นำไปทดสอบวิเคราะห์และวางแผนสายส่งให้กับสถานีไฟฟ้าในโครงการพัฒนาสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ซึ่งพบว่าการจำลองระบบให้ผลเป็นที่น่าพอใจ

บรรณานุกรม :
รัตติยา ยุทธวิชยานนท์ . (2549). การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนขยายสายส่ง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัตติยา ยุทธวิชยานนท์ . 2549. "การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนขยายสายส่ง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัตติยา ยุทธวิชยานนท์ . "การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนขยายสายส่ง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
รัตติยา ยุทธวิชยานนท์ . การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนขยายสายส่ง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.