ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการสินค้าคงคลังในโครงข่ายการกระจายสินค้าด้วยการประยุกต์ใช้ดีอาร์พี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการสินค้าคงคลังในโครงข่ายการกระจายสินค้าด้วยการประยุกต์ใช้ดีอาร์พี
นักวิจัย : ศิวพร จุลาภา
คำค้น : การจัดการคลังสินค้า , การควบคุมสินค้าคงคลัง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741763697 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8016
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าคงคลังของบริษัทตัวอย่าง ซึ่งดำเนินธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจขายตรงที่มีศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าหลายแห่งโดยบริษัทจะส่งแผนการผลิตไปยังโรงงานรับจ้างผลิตสินค้า (Original Equipment Manufacturing) ซึ่งจะทำการผลิตแล้วส่งสินค้าไปยังคลังสินค้ากลางเพื่อกระจายสินค้าไปยังศูนย์จัดจำหน่ายย่อยอีกทอดหนึ่ง ปัญหาสำคัญในการจัดการสินค้าคงคลัง คือ มีปริมาณสินค้าคงคลังอยู่จำนวนมากอันก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดการสูงขึ้น หรือ สินค้าขาด อันส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้า การศึกษานี้ได้ใช้เทคนิค ดีอาร์พี (Distribution Requirements Planning) ในการจัดการสินค้าคลคลังด้วยการประยุกต์ใช้โปรแกรมเอกเซล โดยทำการวิเคราะห์นโยบายด้านสินค้าคงคลังและปริมาณความต้องการสินค้า ณ ศูนย์กระจายสินค้าย่อย ซึ่งจะรวบรวมเป็นปริมาณความต้องการสินค้า ณ ศูนย์กระจายสินค้ากลางและปริมาณความต้องการผลิตสินค้าอย่างเป็นระบบ ผลการประเมินการนำเอาระบบดีอาร์พีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการสินค้าคงคลังในกรณีตัวอย่าง พบว่าจะสามารถช่วยลดต้นทุนรวมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินค้าคงคลังลงประมาณร้อยละ 44 เปอร์เซ็นต์

บรรณานุกรม :
ศิวพร จุลาภา . (2548). การจัดการสินค้าคงคลังในโครงข่ายการกระจายสินค้าด้วยการประยุกต์ใช้ดีอาร์พี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิวพร จุลาภา . 2548. "การจัดการสินค้าคงคลังในโครงข่ายการกระจายสินค้าด้วยการประยุกต์ใช้ดีอาร์พี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิวพร จุลาภา . "การจัดการสินค้าคงคลังในโครงข่ายการกระจายสินค้าด้วยการประยุกต์ใช้ดีอาร์พี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
ศิวพร จุลาภา . การจัดการสินค้าคงคลังในโครงข่ายการกระจายสินค้าด้วยการประยุกต์ใช้ดีอาร์พี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.