ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ภาวะถ่วงดุลของภาชนะบรรจุที่ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ภาวะถ่วงดุลของภาชนะบรรจุที่ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร
นักวิจัย : ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
คำค้น : consumer perspectives , convenient functions , food packaging , trade-off , ภาชนะบรรจุอาหาร , ภาวะถ่วงดุล , มุมมองของผู้บริโภค , หน้าที่ในการอำนวยความสะดวก
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5080166 , http://research.trf.or.th/node/2311
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และยังมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค งานวิจัยนี้ประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ การศึกษามุมมองของผู้บริโภคต่อระดับความสำคัญของหน้าที่ด้านต่างๆของบรรจุภัณฑ์อาหาร รวมทั้งศึกษาอิทธิพลของรูปแบบต่างๆ ของภาชนะบรรจุที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน ต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ในภาชนะบรรจุอาหาร 5 ประเภท ได้แก่ ภาชนะบรรจุแบบซอง (pouches) ภาชนะบรรจุขวดพลาสติก (plastic bottles) ภาชนะบรรจุกระป๋อง(steel and aluminum cans) ภาชนะบรรจุแบบกล่องกระดาษลามิเนตบรรจุน้ำผลไม้ (laminated juice carton) และภาชนะบรรจุแบบถาดพลาสติกขึ้นรูป(thermoform trays) และได้ศึกษาเพิ่มเติมถึงปัญหาและอุปสรรคภายในโรงงาน ต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของภาชนะบรรจุ ในการเก็บข้อมูลนั้นใช้วิธีการสัมภาษณ์ในทั้ง 3 ส่วนของงานวิจัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล สถานที่ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย 3 แหล่งคือ ห้างเทสโก โลตัส ห้างคาร์ฟูร์ และ แหล่งอื่นๆ อันได้แก่ สำนักงานเขตในเขตกรุงเทพ ห้างสรรพสินค้าทั่วไป มหาวิทยาลัย และหมู่บ้านจัดสรรต่างๆ จากผลการวิจัยพบว่าการวิจัยในส่วนที่แรกนั้นมีผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 500 คน พบว่าผู้บริโภคในช่วงอายุต่างๆ มีความเห็นค่อนข้างสอดคล้องกัน โดยผู้บริโภคเห็นว่าปัจจัยสำคัญได้แก่ความแข็งแรงทนทานของภาชนะบรรจุ ข้อมูลบนฉลาก และการอำนวยความสะดวกในการเปิดหรือใช้งาน ในงานวิจัยส่วนที่2 ประกอบด้วยผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งสิ้น 560 คน ซึ่งสรุปโดยรวมได้ว่าปัจจัยด้านความสามารถในการเปิดปิดของภาชนะบรรจุ มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารโดยผู้บริโภคยอมที่จะจ่ายเงินเพิ่มเพื่อให้ได้มาซึ่งลักษณะในการอำนวยความสะดวก และในงานวิจัยในส่วนที่ 3 พบว่าการพัฒนาที่รุดหน้าของเทคโนโลยีและการประสานการทำงานที่ดีก็จะช่วยลดปัญหาในสายการบรรจุได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ประกอบการที่มีกำลังการผลิตสูง Food packaging has an important role in maintaining product quality and influencing consumer purchasing decision. This research composes of three parts. First part is to study consumer perspectives on importance of particular packaging functions for food products. Second part is to perform a conjoint analysis and trade-off on food packaging convenient functionality for five selected packages including pouches, plastic bottles for beverages, steel or aluminum cans, laminated juice cartons, and plastic tray for fresh cut fruit and vegetable. Finally, the last part of the study is to investigate problems and limitations found in the packaging line regarding changes in packages’ convenient features. The research utilized personal interviews in all part of the study. Target groups are those located in Bangkok and vicinity and data collecting locations are at Tesco Lotus, Carrefour as well as other department stores, university and living residents. Total of 500 participants are for the first part of the research. Consumers seem to have similar perspectives on importance of particular packaging functions. Most important factors are strength of packages, information provides on packages and convenient features of packages. In the second part of the research, there are total of 504 interviewees. According to the research, the opening characteristic of the package influence customers’ purchasing decisions for food products and most consumers willing to trade-off on a little increasing in price for additional convenient features of the package. According to the last past of the research, advanced in machining technology and well collaboration among involved parties will reduce problems. Further, problems found seem to be minimal for those with high production capability.

บรรณานุกรม :
ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ . (2551). การวิเคราะห์ภาวะถ่วงดุลของภาชนะบรรจุที่ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ . 2551. "การวิเคราะห์ภาวะถ่วงดุลของภาชนะบรรจุที่ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ . "การวิเคราะห์ภาวะถ่วงดุลของภาชนะบรรจุที่ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ . การวิเคราะห์ภาวะถ่วงดุลของภาชนะบรรจุที่ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.