ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพของระบบหมุนเวียนน้ำทะเลแบบปิดสำหรับการเลี้ยงกุ้งความหนาแน่นสูงในโรงเรือน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพของระบบหมุนเวียนน้ำทะเลแบบปิดสำหรับการเลี้ยงกุ้งความหนาแน่นสูงในโรงเรือน
นักวิจัย : รุ่งนภา สุทธิศรี
คำค้น : น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดไนโตรเจน , นากุ้ง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต , สรวิศ เผ่าทองศุข , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : 9741426704 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7900
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

ระบบหมุนเวียนน้ำทะเลแบบปิดสำหรับการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในโรงเรือน ประกอบด้วย (1) บ่อเลี้ยงทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เมตร ความจุน้ำ 3,000 ลิตร (2)ระบบกรองตะกอนด้วยไส้กรองขนาด 5 ไมครอน (3) ระบบแยกตะกอนโปรตีนและไขมัน (4) บ่อบำบัดไนตริฟิเคชันขนาด2x2x1.25เมตร ความจุน้ำ 3,500 ลิตร ที่มีใยกรองBiopolymar [superscriptTM] บรรจุอยู่ และ (5) ระบบบำบัดไนเตรตแบบท่อยาวที่สร้างขึ้นจากท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ความยาว 50 เมตร ภายในบรรจุพลาสติกทรงกลม (bioball)จำนวน 2,040 ลูก ในช่วงต้นของท่อยาวมีการเติมเมธานอลเพื่อเป็นแหล่งอินทรีย์คาร์บอนแก่ดีไนตริฟายอิ้งแบคทีเรีย และมีการติดตั้งหัวตรวจวัดค่าศักย์ออกซิเดชัน-ริดักชัน (ORP)เพื่อใช้ในการควบคุมปฏิกิริยาดีไนตริฟิเคชันในระบบโดยอัตโนมัติ การศึกษาประสิทธิภาพระบบหมุนเวียนน้ำทะเลแบบปิดสำหรับการเลี้ยงกุ้งความหนาแน่นสูงในโรงเรือน ประกอบด้วย ชุดการทดลองระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดจำนวน 2 ระบบที่มีส่วนประกอบที่เหมือนกันทุกประการ แต่ทำการเลี้ยงกุ้งที่ความหนาแน่นต่างกันคือระบบที่ 1 เลี้ยงที่ความหนาแน่นปกติ 30 ตัว / ตารางเมตร และระบบที่ 2 เลี้ยงที่ความหนาแน่นสูง 150 ตัว/ตารางเมตร ทำการปล่อยลูกกุ้งระยะ P23 ลงเลี้ยงเป็นเวลา 132 วันในน้ำทะเลความเค็ม 25 PSU โดยไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำออกจากระบบตลอดระยะเวลาการทดลอง ผลการทดลองพบว่าระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดสามารถควบคุมคุณภาพน้ำได้เป็นอย่างดี โดยในบ่อเลี้ยงความหนาแน่นสูงมีปริมาณแอมโมเนียรวมเฉลี่ย 0.086+-0.05mg-N/L (พิสัย 0.00-0.25mg-N/L) ปริมาณไนไตรต์เฉลี่ย 0.04+-0.047 mg-N/L (0.009-0.23mg-N/L)ปริมาณ ไนเตรตมีค่าเฉลี่ย 30.45+-9.08 mg-N/L (9.16-45.59mg-N/L)และบ่อเลี้ยงกุ้งความหนาแน่นปกติมีปริมาณแอมโมเนียรวมเฉลี่ย 0.060+-0.05mg-N/L (0.00-0.25mg-N/L)ปริมาณไนไตรต์มีเฉลี่ย 0.023+-0.018 mg-N/L(0.006-0.15 mg-N/L) ปริมาณไนเตรตมีค่าเฉลี่ย 23.29+-4.25 mg-N/L (14.46-34.49mg-N/L)โดยกุ้งในบ่อเลี้ยงความหนาแน่นสูงมีการเพิ่มน้ำหนักกุ้งเฉลี่ยจาก0.13 กรัมเป็น 10.82 กรัม อัตราการเพิ่มน้ำหนักเฉลี่ย 0.081 กรัม/วัน อัตราแลกเนื้อ 1.86 และมีอัตรารอดร้อยละ 51.1 ส่วนในบ่อเลี้ยงความหนาแน่นปกติมีการเพิ่มน้ำหนักกุ้งเฉลี่ยจาก 0.13 กรัมเป็น 11.96 กรัม อัตราการเพิ่มน้ำหนักเฉลี่ย 0.090 กรัม/วัน อัตราแลกเนื้อ 1.71 มีอัตรารอดร้อยละ 51.7 ซึ่งผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดสามารถควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในสภาพที่ดีได้ตลอดการเลี้ยงโดยไม่จำเป็นต้องทำการเปลียนถ่ายน้ำ และน้ำภ่ายหลังการเลี้ยงสามารถนำกลับมาใช้ได้สำหรับการเลี้ยงกุ้งในรอบต่อไปได้อีก

บรรณานุกรม :
รุ่งนภา สุทธิศรี . (2549). ประสิทธิภาพของระบบหมุนเวียนน้ำทะเลแบบปิดสำหรับการเลี้ยงกุ้งความหนาแน่นสูงในโรงเรือน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รุ่งนภา สุทธิศรี . 2549. "ประสิทธิภาพของระบบหมุนเวียนน้ำทะเลแบบปิดสำหรับการเลี้ยงกุ้งความหนาแน่นสูงในโรงเรือน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รุ่งนภา สุทธิศรี . "ประสิทธิภาพของระบบหมุนเวียนน้ำทะเลแบบปิดสำหรับการเลี้ยงกุ้งความหนาแน่นสูงในโรงเรือน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
รุ่งนภา สุทธิศรี . ประสิทธิภาพของระบบหมุนเวียนน้ำทะเลแบบปิดสำหรับการเลี้ยงกุ้งความหนาแน่นสูงในโรงเรือน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.