ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของปฏิสัมพันธ์ของระดับความเชี่ยวชาญ และปริมาณข้อมูลที่ให้ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของปฏิสัมพันธ์ของระดับความเชี่ยวชาญ และปริมาณข้อมูลที่ให้ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบ
นักวิจัย : เพชรา พิพัฒน์สันติกุล
คำค้น : แบบสอบถาม -- ความตรง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ , สุวิมล ว่องวาณิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746362267 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7894
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของปฏิสัมพันธ์ของระดับความเชี่ยวชาญและปริมาณข้อมูลที่ให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม โดยศึกษาความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ระดับ 3 ในหน่วยงานที่สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปี ขึ้นไป แบ่งเป็น 2 ระดับ ตามระดับซีและ วุฒิการศึกษา คือผู้เชี่ยวชาญระดับ 1 มีตำแหน่งงานในระดับซี 7 ขึ้นไป มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป ผู้เชี่ยวชาญระดับ 2 มีตำแน่งงานในระดับซี 6 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ได้รับแบบประเมินที่มีปริมาณข้อมูลที่ต่างกัน 3 แบบ คือ 1) แบบที่ไม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ 2) แบบให้ข้อมูลคำบรรยายลักษณะงานด้านหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ และ 3) แบบให้ข้อมูลเพิ่มจากแบบที่ 2 คือตารางโครงสร้างของเนื้อหาของแบบสอบที่สร้างขึ้น ผลการศึกษาพบปฏิสัมพันธ์ของระดับความเชี่ยวชาญและปริมาณข้อมูลที่ให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการตัดสินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามที่คำนวณด้วยค่าสัดส่วนความตรงเชิงเนื้อหา (CVR) ที่เสนอโดย Lawshe (1975) การทดสอบความแตกต่างของค่าความตรงเชิงเนื้อหาเฉลี่ย (CVR) พบว่า ค่าความตรงเชิงเนื้อหาเฉลี่ยของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระดับ 1 ที่ให้ปริมาณข้อมูลแบบที่ 3 และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระดับ 2 ที่ให้ปริมาณข้อมูลแบบที่ 1 และแบบที่ 3 ที่ค่าสูงกว่า ค่าความตรงเชิงเนื้อหาเฉลี่ย คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญระดับ 2 ที่ให้ปริมาณข้อมูลแบบที่ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

บรรณานุกรม :
เพชรา พิพัฒน์สันติกุล . (2539). ผลของปฏิสัมพันธ์ของระดับความเชี่ยวชาญ และปริมาณข้อมูลที่ให้ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เพชรา พิพัฒน์สันติกุล . 2539. "ผลของปฏิสัมพันธ์ของระดับความเชี่ยวชาญ และปริมาณข้อมูลที่ให้ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เพชรา พิพัฒน์สันติกุล . "ผลของปฏิสัมพันธ์ของระดับความเชี่ยวชาญ และปริมาณข้อมูลที่ให้ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
เพชรา พิพัฒน์สันติกุล . ผลของปฏิสัมพันธ์ของระดับความเชี่ยวชาญ และปริมาณข้อมูลที่ให้ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.