ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดฝึกอบรม : ประมวลสาระสำคัญด้านบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดฝึกอบรม : ประมวลสาระสำคัญด้านบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
นักวิจัย : จิตรา พีชะพัฒน์
คำค้น : การศึกษา -- การเงิน , การคลัง -- การบริหาร , ผู้บริหารโรงเรียน , การฝึกอบรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุทัย บุญประเสริฐ , อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741433697 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7880
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

พัฒนาชุดฝึกอบรม : ประมวลสาระสำคัญด้านบริหารการเงินและสินทรัพย์สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ โดยมีขั้นตอนการวิจัย 5 ขั้นตอนคือ 1) วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยและพัฒนาชุดฝึกอบรม 2) ศึกษาสภาพและปัญหา และประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาผู้บริหารด้านบริหารการเงินและสินทรัพย์ 3) พัฒนาชุดฝึกอบรม 4) ประเมินประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม และ 5) ปรับปรุงและพัฒนาเป็นชุดฝึกอบรมฉบับสมบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้อำนวยการ หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่การเงิน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ เก็บรวบรวมขัอมูลโดยใช้ แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์เอกสาร แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา แจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที ผลการวิจัย ชุดฝึกอบรม : ประมวลสาระสำคัญด้านบริหารการเงินและสินทรัพย์สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ มีเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในปัจจุบัน แบ่งเป็น 7 โมดูล คือ 1) ภาพรวมการบริหารการเงินและสินทรัพย์สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ 2) การวางแผนทางการเงินและสินทรัพย์ 3) โครงสร้างและตำแหน่งหน้าที่การเงิน 4) การดำเนินการทางการเงินและสินทรัพย์ 5) การบัญชีและการรายงานการเงิน 6) การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 7) การประเมินผลการดำเนินงานทางการเงิน จัดทำในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์และซีดี ผลการนำไปทดลองศึกษาพบว่า ชุดฝึกอบรมมีประสิทธิภาพของกระบวนการ เท่ากับ 85.38 (สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด) และประสิทธิภาพของผลการเรียนรู้เท่ากับ 77.81 (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด) โดยผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังศึกษาชุดฝึกอบรม แตกต่างจากก่อนศึกษาชุดฝึกอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

บรรณานุกรม :
จิตรา พีชะพัฒน์ . (2548). การพัฒนาชุดฝึกอบรม : ประมวลสาระสำคัญด้านบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิตรา พีชะพัฒน์ . 2548. "การพัฒนาชุดฝึกอบรม : ประมวลสาระสำคัญด้านบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิตรา พีชะพัฒน์ . "การพัฒนาชุดฝึกอบรม : ประมวลสาระสำคัญด้านบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
จิตรา พีชะพัฒน์ . การพัฒนาชุดฝึกอบรม : ประมวลสาระสำคัญด้านบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.