ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับสภาพผ้าไหมและผ้าไนลอนด้วยไหมอสัณฐาณ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับสภาพผ้าไหมและผ้าไนลอนด้วยไหมอสัณฐาณ
นักวิจัย : อรทัย บุญดำเนิน
คำค้น : ผ้าไหม -- การปรับสภาพ , ไนลอน , ไหม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุษา แสงวัฒนาโรจน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741423187 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7805
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

งานวิจัยนี้เป็นการปรับสภาพผ้าไหมและผ้าไนลอนด้วยไหมอสัณฐานโดยเตรียมจากการละลายไหมบดในตัวทำละลายผสม ในอัตราส่วนของไหมบด เอทานอล น้ำ และแคลเซียมคลอไรด์อัตราส่วนโดยน้ำหนัก 1:5:6:8 (ตามลำดับ) ที่ 50 องศาเซลเซียส ในเวลา 15 ชั่วโมง ได้สารละลายซึ่งเป็นไหมอสัณฐานโดยวิเคราะห์จากเทคนิค FTIR และ XRD จากนั้นนำมาปรับสภาพผ้าไหมและผ้าไนลอนด้วยวิธีจุ่มอัดผ้าลงในสารละลายไหมโดยร้อยละของการดูดซับสารละลายเท่ากับ 70-80 ของน้ำหนักผ้า อบแห้งที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที และอบผนึกที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 นาที จากการทดสอบพบว่า ความเหลือง ความเข้มสีหลังการย้อม และร้อยละของความชื้นของผ้าไหมหลังการปรับสภาพด้วยสารละลายไหมไม่มีการเปลี่ยนแปลง ความต้านทานการยับและความต้านทานแรงฉีกขาดลดลงเนื่องจากผ้าไหมมีความกระด้างจากการหลงเหลือของแคลเซียมคลอไรด์บนผ้า ซึ่งยืนยันด้วยการวิเคราะห์ธาตุจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพร้อมอุปกรณ์วิเคราะห์ธาตุ และหาปริมาณธาตุด้วยเทคนิค X-Ray fluorescence (XRF) สำหรับผ้าไนลอนหลังการปรับสภาพด้วยสารละลายไหมนั้นมีความขาวเพิ่มขึ้น อาจเนื่องจากอนุภาคของไททาเนียมไดออกไซด์ในเส้นใยหลุดออกมาจากเส้นใยไนลอนขณะที่เส้นใยบนผิวผ้าถูกละลายด้วยสารละลายไหม ความเข้มสีและร้อยละของความชื้นของผ้าไนลอนไม่เปลี่ยนแปลง ความต้านทานการยับและความต้านทานแรงฉีกขาดลดลงเนื่องจากผ้าไนลอนมีความกระด้างจากการหลงเหลือของแคลเซียมคลอไรด์บนผ้าเช่นเดียวกับผ้าไหม

บรรณานุกรม :
อรทัย บุญดำเนิน . (2548). การปรับสภาพผ้าไหมและผ้าไนลอนด้วยไหมอสัณฐาณ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรทัย บุญดำเนิน . 2548. "การปรับสภาพผ้าไหมและผ้าไนลอนด้วยไหมอสัณฐาณ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรทัย บุญดำเนิน . "การปรับสภาพผ้าไหมและผ้าไนลอนด้วยไหมอสัณฐาณ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
อรทัย บุญดำเนิน . การปรับสภาพผ้าไหมและผ้าไนลอนด้วยไหมอสัณฐาณ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.