ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกำจัดสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศโดยใช้แบคทีเรียบนใบไม้

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกำจัดสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศโดยใช้แบคทีเรียบนใบไม้
นักวิจัย : เอกวัล ลือพร้อมชัย
คำค้น : Air Pollution , Bioremediation , PAHs , phyllosphere bacteria , การบำบัดด้วยวิธีทางชีวภาพ , มลพิษทางอากาศ , สารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน , แบคทีเรียบนใบไม้
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4980139 , http://research.trf.or.th/node/2247
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs) เป็นกลุ่มของสารเคมีอันตรายที่ประกอบด้วยวงเบนซีน 2 วง หรือมากกว่า เชื่อมต่อกัน สารเหล่านี้เป็นมลพิษทางอากาศที่สำคัญของพื้นที่เมือง และส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากใบพืชได้รับมลพิษทางอากาศอยู่เสมอ แบคทีเรียบนใบพืชจึงอาจจะสามารถย่อยสลายพีเอเอช แล้วช่วยในการกำจัดพีเอเอชจากบรรยากาศ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือการพิสูจน์สมมติฐานข้างต้น เราเจาะจงที่แบคทีเรียบนไม้ประดับ เนื่องจากต้นไม้พวกนี้มีความสูงประมาณ 0.5-1 เมตร จึงสามารถสะสมพีเอเอชที่มาจากการจราจรได้ จากการศึกษาลักษณะของสังคมแบคทีเรียบนใบไม้ พบว่าแบคทีเรียย่อยสลายฟีแนนทรีนมีประชากรน้อยกว่าแบคทีเรียทั้งหมดบนพืชทุกชนิด โดยจำนวนของมันคือตั้งแต่ 9.77 x 101 to 3.03 x104 MPN/กรัม ประชากรเด่นบนผิวใบที่สามารถย่อยสลายฟีแนนทรีน คือ Acinetobacter, Arthrobacter, Pseudoxanthomonas, Mycobacterium, และแบคทีเรียที่เพาะเลี้ยงไม่ได้ นอกจากนี้แบคทีเรียบนใบหลากหลายชนิดสามารถเจริญเติบโตบนอะซีแนพธีลีน อะซีแนพธีน ฟลูออรีน แอนทราซีน ฟลูออแรนธีน ไพรีน และเบนโซ(เอ)ไพรีน เพื่อตรวจสอบแอคทิวิตีของแบคทีเรียบนใบไม้ เราได้บ่มใบไม้ (ที่ปลอดเชื้อ หรือที่ไม่ปลอดเชื้อ) กับพีเอเอชในระบบปิด และวิเคราะห์ปริมาณพีเอเอชที่เหลือบนใบหรือในตัวอย่างอากาศ ผลการทดลองแสดงว่าแบคทีเรียบนใบสามารถลดปริมาณพีเอเอชทั้งที่อยู่ในรูปตกสะสมและรูปก๊าซ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างชนิดของพืช พบว่าประสิทธิภาพในการกำจัดพีเอเอชของใบสัมพันธ์กับการมีอยู่ของประชากรแบคทีเรียในปริมาณมาก การย่อยสลายพีเอเอชโดยแบคทีเรียมีบทบาทสำคัญต่อการกำจัดพีเอเอชมากกว่าแอคทิวิตีของพืช ซึ่งส่วนใหญ่กำจัดพีเอเอชโดยกระบวนการดูดซับ Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are a group of hazardous chemicals consisting of two or more fused benzene rings. They are major air pollutants in urban area and mainly formed during incomplete combustion of petroleum hydrocarbons. Since, plant leaves are always exposed to polluted air, some bacteria on leaf surface might be able to degrade PAHs and consequently enhance PAH removal from the atmosphere. The objective of this study was to verify the above assumption. We focused on bacteria from ornamental plants because these plants were around 0.5-1 m tall and could accumulate PAHs generating from traffic sources. The characterization of phyllosphere bacterial communities showed that phenanthrene-degrading bacteria had fewer populations than total bacteria on every plant species, in which their numbers were ranged from 9.77 x 101 to 3.03 x104 MPN/g. Dominant phenanthrene-degrading populations on leaf surface were Acinetobacter, Arthrobacter, Pseudoxanthomonas, Mycobacterium, and uncultured bacteria. In addition, various phyllosphere bacteria were able to grow on acenaphthylene, acenapthene, fluorine, anthracene, fluoranthene, pyrene, and benzo(a)pyrene. To determine the activity of phyllosphere bacteria, we incubated leaves (i.e. sterilized or non-sterilized) with PAHs in a closed system and analyzed the remaining PAHs on leaves or in air samples. The results indicated that phyllosphere bacteria on non-sterilized leaves could effectively reduce the amount of PAHs in both deposited and gaseous forms. When compared between plant species, PAH removal efficiency of leaves was corresponded to the presence of large bacteria populations. The degradation of PAHs by phyllosphere bacteria played a major role on PAH removal than the activity of plant leaves that mainly removed PAHs by sorption process.

บรรณานุกรม :
เอกวัล ลือพร้อมชัย . (2552). การกำจัดสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศโดยใช้แบคทีเรียบนใบไม้.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เอกวัล ลือพร้อมชัย . 2552. "การกำจัดสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศโดยใช้แบคทีเรียบนใบไม้".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เอกวัล ลือพร้อมชัย . "การกำจัดสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศโดยใช้แบคทีเรียบนใบไม้."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
เอกวัล ลือพร้อมชัย . การกำจัดสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศโดยใช้แบคทีเรียบนใบไม้. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.