ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อินเวอร์เตอร์ที่แปรความถึ่การสวิตช์สำหรับงานขับเคลื่อนมอเตอร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อินเวอร์เตอร์ที่แปรความถึ่การสวิตช์สำหรับงานขับเคลื่อนมอเตอร์
นักวิจัย : ภักดี วรเพียร
คำค้น : อินเวอร์เตอร์ , มอเตอร์เหนี่ยวนำ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : โคทม อารียา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746372467 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7679
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์(วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ออกแบบและสร้างระบบอินเวอร์เตอร์ที่มีการแปรความถี่การสวิตช์ โดยมีจุดมุ่งหมายในการลดเสียงรบกวนจากตัวมอเตอร์ อันเนื่องมาจากการขับเคลื่อนด้วยอินเวอร์เตอร์ เนื่องจากในระบบที่มีความถี่การสวิตช์คงที่ จะเกิดเสียงเด่นชัดที่ความถี่การสวิตช์ และค่าพหุคูณของความถี่การสวิตช์ อันเนื่องมาจากกระแสฮาร์มอนิก ถ้าแปรความถี่การสวิตช์เพื่อให้ได้สเปกตรัมของกระแสฮาร์มอนิก ที่กระจายออกในช่วงกว้าง เสียงรบกวนจะไม่เกิดเด่นชัดที่ความถี่ใดความถี่หนึ่ง จึงช่วยลดความรำคาญอันเกิดจากเสียงรบกวนนั้นลงบ้าง วิทยานิพนธ์นี้ได้ศึกษาถึงการหาแบบแผนการแปรความถี่การสวิตช์ โดยเริ่มต้นจากหลักการของออปติมัมซับไซเกิล ที่ช่วยลดองค์ประกอบฮาร์มอนิก อีกทั้งยังทำให้สเปกตรัมของกระแสมีการกระจายที่ดี เมื่อดัชนีการมอดูเลตเท่ากับหนึ่ง สำหรับดัชนีการมอดูเลตค่าอื่นๆ ยังควรใช้แบบแผนการแปรความถี่การสวิตช์ที่คงการกระจายของสเปกตรัมไว้ โดยที่แบบแผนนี้สามารถประมาณให้เป็นฟังก์ชันง่ายๆ ได้คือ ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์ของไซน์ ทำให้ง่ายต่อการสร้างระบบ ระบบที่สร้างขึ้นใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 16 บิตในการกำเนิดสัญญาณมอดูเลตความกว้างพัลส์และควบคุมระบบทั้งหมด ผลการทดสอบได้แสดงถึงสมรรถนะและข้อดีข้อเสีย ของระบบอินเวอร์เตอร์แบบแปรความถี่การสวิตช์

บรรณานุกรม :
ภักดี วรเพียร . (2540). อินเวอร์เตอร์ที่แปรความถึ่การสวิตช์สำหรับงานขับเคลื่อนมอเตอร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภักดี วรเพียร . 2540. "อินเวอร์เตอร์ที่แปรความถึ่การสวิตช์สำหรับงานขับเคลื่อนมอเตอร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภักดี วรเพียร . "อินเวอร์เตอร์ที่แปรความถึ่การสวิตช์สำหรับงานขับเคลื่อนมอเตอร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
ภักดี วรเพียร . อินเวอร์เตอร์ที่แปรความถึ่การสวิตช์สำหรับงานขับเคลื่อนมอเตอร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.