ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบการจัดการลงทะเบียน ไอพี แอดเดรส สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการจัดการลงทะเบียน ไอพี แอดเดรส สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นักวิจัย : ทนงศักดิ์ กิจโรณี
คำค้น : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค , ไอพีแอดเดรส
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , ยรรยง เต็งอำนวย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746378309 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7636
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

อินเทอร์เนต โปรโตคอล เป็นโปรโตคอลที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งที่เป็นระบบเครือข่ายสาธารณะอย่างอินเทอร์เนต หรือระบบเครือข่ายอิสระแบบใช้ภายใน องค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรหนึ่งที่นำ อินเทอร์เนต โปรโตคอลมาใช้กับระบบเครือข่ายอิสระ ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหาเรื่อง การใช้ ไอพี แอดเดรส ผิดข้อกำหนดสากล ขาดการควบคุม ขาดการตรวจสอบ ขาดแนวทางเก็บข้อมูลและขั้นตอนการปรับเปลี่ยน ไอพี แอดเดรส การวิจัยนี้ได้เสนอแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการลงทะเบียน ไอพี แอดเดรส โดยการเลือก ไอพี แอดเดรส แบบใช้ภายในที่ถูกต้องตามข้อกำหนดสากล กำหนดวิธีควบคุม การตรวจสอบ รวมถึงแนวทางการเก็บข้อมูลที่จำเป็น และขั้นตอนการปรับเปลี่ยน ไอพี แอดเดรส

บรรณานุกรม :
ทนงศักดิ์ กิจโรณี . (2540). การพัฒนาระบบการจัดการลงทะเบียน ไอพี แอดเดรส สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทนงศักดิ์ กิจโรณี . 2540. "การพัฒนาระบบการจัดการลงทะเบียน ไอพี แอดเดรส สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทนงศักดิ์ กิจโรณี . "การพัฒนาระบบการจัดการลงทะเบียน ไอพี แอดเดรส สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
ทนงศักดิ์ กิจโรณี . การพัฒนาระบบการจัดการลงทะเบียน ไอพี แอดเดรส สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.