ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบแนวทางการควบคุมคุณภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตามไอเอสโอ 9000

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบแนวทางการควบคุมคุณภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตามไอเอสโอ 9000
นักวิจัย : ทัสสนี อุดมกฤตยาชัย
คำค้น : ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา , ซอฟต์แวร์ , ไอเอสโอ 9000 , การออกแบบระบบ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , สมชาย ทยานยง
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746375237 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7635
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

จุดประสงค์ของวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ เป็นการออกแบบวิธีการควบคุมคุณภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตามมอก.-ไอเอสโอ 9000 ซึ่งมีความเหมือนกันทุกประการกับไอเอสโอ 9000 โดยที่ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาแนวทางการจัดดำเนินการและการจัดทำเอกสารตามขั้นตอนการขออนุญาตมอก.-ไอเอสโอ 9000 พร้อมกับได้ขอสัมภาษณ์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามหลักของวิศวกรซอฟต์แวร์จากแหล่งต่างๆ จากการศึกษา, รวบรวมเอกสาร และสัมภาษณ์บริษัทผู้พัฒนาและผลิตซอฟต์แวร์ในประเทศไทยจำนวน 6 บริษัท นำมาวิเคราะห์และออกแบบแนวทางและวิธีการควบคุมการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมอก.-ไอเอสโอ 9000 จากผลการวิจัยพบว่า เอกสารที่จำเป็นต้องใช้สามารถแยกออกเป็น 11 กลุ่ม ในการดำเนินการจะต้องมีการพัฒนาระบบเอกสาร 33 เอกสารสำหรับบริษัทที่เป็นผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างช่วง หรือ 66 เอกสารสำหรับบริษัทที่เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เอง จากการศึกษาเอกสารจากบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์พบว่า มีบริษัทที่อยู่ในสถานะที่สามารถปรับปรุงแนวทางพร้อมที่จะขออนุญาตมอก.-ไอเอสโอ 9000 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้เสนอแนะแนวทางและวิธีการสอบรับประกาศนียบัตรมอก.-ไอเอสโอ 9000 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถนำไปใช้ปฏิบัติ

บรรณานุกรม :
ทัสสนี อุดมกฤตยาชัย . (2540). การออกแบบแนวทางการควบคุมคุณภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตามไอเอสโอ 9000.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทัสสนี อุดมกฤตยาชัย . 2540. "การออกแบบแนวทางการควบคุมคุณภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตามไอเอสโอ 9000".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทัสสนี อุดมกฤตยาชัย . "การออกแบบแนวทางการควบคุมคุณภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตามไอเอสโอ 9000."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
ทัสสนี อุดมกฤตยาชัย . การออกแบบแนวทางการควบคุมคุณภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตามไอเอสโอ 9000. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.