ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเข้าใจบทบาทของกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเข้าใจบทบาทของกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
นักวิจัย : สุเมธ ธีรนิติ
คำค้น : องค์การบริหารส่วนตำบล , บทบาท , การปกครองท้องถิ่น , การกระจายอำนาจปกครอง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประหยัด หงษ์ทองคำ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746376136 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7612
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

การศึกษา เรื่อง ความเข้าใจบทบาทของกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นการศึกษาโดยการศึกษาวิจัยเอกสาร (decumentary research) และการศึกษาวิจัยภาคสนาม (field research) โดยมีความมุ่งหวังเพื่อศึกษาถึงระดับความเข้าใจบทบาทของกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อความเข้าใจดังกล่าว รวมทั้งการศึกษาเปรียบเทียบระดับความเข้าใจบทบาทของกรรมการบริหารที่มาจากการเลือกตั้งและที่เป็นโดยตำแหน่ง โดยผู้ศึกษาได้ศึกษากรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนนทบุรี ที่ได้รับจัดตั้งในปี พ.ศ. 2538-2539 จำนวน 27 แห่ง ซึ่งมีกรรมการบริหารที่มาจากการเลือกตั้ง 108 คน และกรรมการบริหารที่เป็นโดยตำแหน่ง 81 คน ผลการศึกษาพบว่า กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนมากมีความเข้าใจในบทบาทสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ และกรรมการบริหารที่มาจากการเลือกตั้งมีความเข้าใจในบทบาทสูงกว่ากรรมการบริหารที่เป็นโดยตำแหน่ง ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่กำหนดไว้ ความแตกต่างของอายุและระดับการศึกษาทำให้ความเข้าใจในบทบาทของกรรมการบริหารแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ความแตกต่างของเพศ อาชีพ และรายได้ ไม่ทำให้ความเข้าใจในบทบาทของกรรมการบริหารแตกต่างกันซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่กำหนดไว้ การศึกษาครั้งนี้ก่อให้เกิดองค์ความรู้ในการเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งถือเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นรากฐานของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยในที่สุด

บรรณานุกรม :
สุเมธ ธีรนิติ . (2540). ความเข้าใจบทบาทของกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุเมธ ธีรนิติ . 2540. "ความเข้าใจบทบาทของกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุเมธ ธีรนิติ . "ความเข้าใจบทบาทของกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
สุเมธ ธีรนิติ . ความเข้าใจบทบาทของกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.