ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการร่วมมือในการอ่านโดยกลุ่มตั้งเป้าหมายร่วมกัน ที่มีต่อการอ่านเข้าใจความภาษาไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการร่วมมือในการอ่านโดยกลุ่มตั้งเป้าหมายร่วมกัน ที่มีต่อการอ่านเข้าใจความภาษาไทย
นักวิจัย : พิสมัย สังข์ทอง
คำค้น : การทำงานกลุ่มในการศึกษา , ภาษาไทย -- การอ่าน , ความเข้าใจในการอ่าน , การอ่านขั้นประถมศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชุมพร ยงกิตติกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746361724 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7568
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

ศึกษาผลของการร่วมมือในการอ่านโดยกลุ่มตั้งเป้าหมายร่วมกันที่มีต่อการอ่านเข้าใจความภาษาไทย กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา ปีการศึกษา 2539 จำนวน 32 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 16 คน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย นักเรียนในกลุ่มทดลองได้รับการฝึกอ่านด้วยวิธีการร่วมมือในการอ่าน โดยกลุ่มตั้งเป้าหมายร่วมกัน ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมฝึกอ่าน ด้วยวิธีการสอนตามปกติของครู ใช้เวลาในการฝึก 8 สัปดาห์ จำนวน 16 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที หลังการทดลอง ผู้วิจัยทดสอบความสามารถในการอ่านเข้าใจความและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนในกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการร่วมมือในการอ่านโดยกลุ่มตั้งเป้าหมายร่วมกัน มีคะแนนการอ่านเข้าใจความภาษาไทยสูงกว่านักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการสอนตามปกติของครูอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
พิสมัย สังข์ทอง . (2539). ผลของการร่วมมือในการอ่านโดยกลุ่มตั้งเป้าหมายร่วมกัน ที่มีต่อการอ่านเข้าใจความภาษาไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิสมัย สังข์ทอง . 2539. "ผลของการร่วมมือในการอ่านโดยกลุ่มตั้งเป้าหมายร่วมกัน ที่มีต่อการอ่านเข้าใจความภาษาไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิสมัย สังข์ทอง . "ผลของการร่วมมือในการอ่านโดยกลุ่มตั้งเป้าหมายร่วมกัน ที่มีต่อการอ่านเข้าใจความภาษาไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
พิสมัย สังข์ทอง . ผลของการร่วมมือในการอ่านโดยกลุ่มตั้งเป้าหมายร่วมกัน ที่มีต่อการอ่านเข้าใจความภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.