ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวัดสมบัติของพลาสมาที่เกิดภายในเครื่องทีตาพินช์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวัดสมบัติของพลาสมาที่เกิดภายในเครื่องทีตาพินช์
นักวิจัย : ไพรัช คำสิงห์
คำค้น : วิศวกรรมพลาสมา , กระแสไฟฟ้า , พลศาสตร์ของก๊าซ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : รัฐชาติ มงคลนาวิน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741428839 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7528
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

ในงานวิจัยนี้ ได้มีการศึกษาสมบัติเครื่องทีตาพินซ์ กระบวนการเกิดพลาสมา และสมบัติของพลาสมาที่เกิด ขึ้นภายในเครื่องทีตาพินช์ ซึ่งเป็นตัวแปรพื้นฐานที่มีประโยชน์ในการพัฒนา และศึกษาเครื่องกำเนิด ปฏิกิริยาฟิวชันในอนาคต โดยในการศึกษาได้ใช้ขดลวดโรโกวสกี้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้า หัววัดทางไฟฟ้า และสเปกโตรมิเตอร์เพื่อใช้ในการหาค่าอุณหภูมิอิเล็กตรอน โดยผลที่ได้จากการทดลองได้ถูกนำไป เปรียบเทียบกับผลจากแบบจำลองทางทฤษฎี เพื่อให้เข้าใจกระบวนการเกิดพลาสมา และการเปลี่ยนแปลง ของพลาสมา จากการทดลองพบว่าเมื่อให้ความต่างศักย์ 20 กิโลโวลต์กับตัวเก็บประจุความจุสูง วัดกระแส ไฟฟ้าที่ไหลภายในเครื่องได้ 128 กิโลแอมป์ อุณหภูมิอิเล็กตรอนของอาร์กอนพลาสมา ออกซิเจนพลาสมา และไนโตรเจนพลาสมามีค่าประมาณ 2.67-2.80 อิเล็กตรอนโวลท์ 12.77-17.14 อิเล็กตรอนโวลท์ และ14.21-20.02 อิเล็กตรอนโวลท์ ตามลำดับที่ความดัน1-5 ปาสคาล ผลจากแบบจำลองทางทฤษฎีแสดงให้เห็นว่าเมื่อ มวลโมเลกุลของก๊าซหรือความดันมีค่ามาก ระยะทางการบีบตัวของพลาสมาและความเร็วของพลาสมา ลดลง ตามที่คาดไว้

บรรณานุกรม :
ไพรัช คำสิงห์ . (2548). การวัดสมบัติของพลาสมาที่เกิดภายในเครื่องทีตาพินช์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไพรัช คำสิงห์ . 2548. "การวัดสมบัติของพลาสมาที่เกิดภายในเครื่องทีตาพินช์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไพรัช คำสิงห์ . "การวัดสมบัติของพลาสมาที่เกิดภายในเครื่องทีตาพินช์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
ไพรัช คำสิงห์ . การวัดสมบัติของพลาสมาที่เกิดภายในเครื่องทีตาพินช์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.