ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตอนุภาคนาโนของพอลิ(แอล-แลคไทด์) บรรจุวิตามินเอปาล์มมิเตทโดยกระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือจุดวิกฤต

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตอนุภาคนาโนของพอลิ(แอล-แลคไทด์) บรรจุวิตามินเอปาล์มมิเตทโดยกระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือจุดวิกฤต
นักวิจัย : อำพร เสน่ห์
คำค้น : carbon dioxide , encapsulation , nanoparticles , poly(L-lactide) , rapid expansion , supercritical fluids , vitamin A palmitate , การขยายตัวอย่างรวดเร็ว , การห่อหุ้ม , ของไหลเหนือวิกฤต , คาร์บอนไดออกไซด์ , พอลิ(แอล-แลคไทด์) , วิตามินเอปาล์มิเตท , อนุภาคนาโน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4980067 , http://research.trf.or.th/node/2208
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤตไปในของเหลวมีประสิทธิภาพในการเตรียมอนุภาคนาโนจากสารอินทรีย์และพอลิเมอร์ โดยไม่ใช้ตัวทำละลายที่เป็นพิษ และความร้อนสูง ในกระบวนการนี้สารละลายเหนือวิกฤตซึ่งประกอบด้วยตัวถูกละลายและคาร์บอนไดออกไซด์ (ตัวทำละลาย) ขยายตัวลงไปในของเหลวที่อาจมีหรือไม่มีสารช่วยป้องกันการเกาะกลุ่มของอนุภาค อย่างไรก็ตามเทคนิคนี้ได้นำมาใช้ในการศึกษาการผลิตอนุภาคนาโนจากสารเดี่ยวเท่านั้น ยังไม่มีการนำมาประยุกต์ใช้ในการห่อหุ้มของเหลวในอนุภาคนาโน ดังนั้นวัตถุประสงค์ของโครงงานวิจัยนี้ เพื่อศึกษาความสามารถของกระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วในการผลิตอนุภาคนาโนพอลิ(แอล-แลคไทด์)บรรจุวิตามินเอปาล์มิเตท และผลของปัจจัยกระบวน การต่อลักษณะและขนาดของอนุภาคและปริมาณวิตามินเอปาล์มิเตทบรรจุในอนุภาค การขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายพอลิ(แอล-แลคไทด์)และวิตามินเอปาล์มิเตทลงไปในสารละลายน้ำให้สารแขวนลอยที่มีอนุภาคนาโนที่อยู่ในรูปอนุภาคเดี่ยวๆ และกลุ่มก้อน โดยใช้สารลดแรงตึงผิวแบบแอนไอนิกและแบบพอลิเมอร์ความเข้มข้นเท่ากับ 0.1 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ทำหน้าที่เป็นสารป้องกันการเกาะกลุ่มของอนุภาคในน้ำ การขยายตัวลงไปในสารละลายโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตให้อนุภาคเกาะกลุ่มขนาดต่ำกว่าไมครอนถึงไมครอน ขนาดของกลุ่มอนุภาคลดต่ำกว่าไมครอนเมื่อใช้พลูโรนิก เอฟ68 และอนุภาคส่วนใหญ่มีการกระจายตัวสม่ำเสมออยู่รูปของอนุภาคเดี่ยวๆ เมื่อใช้พลูโรนิก เอฟ127 ดังนั้นจึงใช้พลูโรนิก เอฟ127 ในการศึกษาผลของปัจจัยกระบวนการขยายต่อขนาดและปริมาณวิตามินเอปาล์มิเตทในอนุภาค โดยทั่วไปการเตรียมอนุภาคนาโนพอลิ(แอล-แลคไทด์) บรรจุวิตามินเอปาล์มิเตทเป็นผลสำเร็จและขนาดอนุภาคที่ได้อยู่ในช่วง 35-70 นาโนเมตร โดยอนุภาคมีขนาดเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มความอิ่มตัวและอุณหภูมิของสารละลายก่อนการขยายตัวและความเข้มข้นของวิตามินเอปาล์มิเตท ปริมาณวิตามินเอปาล์มิเตท บรรจุในอนุภาคนาโนพอลิ(แอล-แลคไทด์) อยู่ในช่วง 0.9-6.2 เปอร์เซ็นต์ โดยมีปริมาณวิตามินเอปาล์มิเตทเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มอุณหภูมิของสารละลายก่อนการขยายตัว ความอิ่มตัวของสารละลาย และความเข้มข้นของวิตามินเอปาล์มิเตท และเมื่อลดปริมาณของพอลิ(แอล-แลคไทด์) Rapid Expansion of Supercritical Solutions into Liquid Solvents (RESOLV) approach is as an effective alternative for producing nano-sized particles from organics and polymers without using toxic solvents or elevated temperatures. In RESOLV, the supercritical solution containing solutes and carbon dioxide (solvent) is directly expanded into a receiving solution that may or may not contain a stabilizing agent. However, this technique has been investigated for producing nanoparticles of a pure component but not for encapsulating liquid compound in the nanoparticles. Therefore, the objectives of this work were to (i) study the feasibility of RESOLV for producing Poly(L-lactide) (PLA) nanoparticles loaded with vitamin A palmitate (VitA) and (ii) investigate the effect of rapid expansion processing conditions on the particle form, size and VitA loading. Rapid expansion into an aqueous solution produced a suspension in which the nanoparticles stay in the forms of both individual particles and agglomerates. Anionic and polymeric surfactants were used as stabilizers in the aqueous receiving solution at concentration of 0.1 wt%. Expansion into sodium dodecylsulfate solution mainly produced submicron and micron-sized agglomerates. The agglomerate size was decreased to submicron when expansion occurred in Pluronic F68 solution. Mainly well-dispersed, individual nanoparticles were obtained when expansion into Pluronic F127 solution. Therefore, Pluronic F127 was used to investigate the effect of processing conditions on the particle size and VitA loading. In general, 35-70 nm PLA nanoparticles loaded with VitA were successfully produced by RESOLV. The size of the PLA/VitA nanoparticles increased with increasing degree of saturation, pre-expansion temperature, and VitA and PLA concentration. VitA loading into PLA nanoparticles ranged from 0.9 to 6.2 wt% and increased with increasing pre-expansion temperature, degree of saturation, and VitA concentration and decreasing PLA content.

บรรณานุกรม :
อำพร เสน่ห์ . (2553). การผลิตอนุภาคนาโนของพอลิ(แอล-แลคไทด์) บรรจุวิตามินเอปาล์มมิเตทโดยกระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือจุดวิกฤต.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อำพร เสน่ห์ . 2553. "การผลิตอนุภาคนาโนของพอลิ(แอล-แลคไทด์) บรรจุวิตามินเอปาล์มมิเตทโดยกระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือจุดวิกฤต".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อำพร เสน่ห์ . "การผลิตอนุภาคนาโนของพอลิ(แอล-แลคไทด์) บรรจุวิตามินเอปาล์มมิเตทโดยกระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือจุดวิกฤต."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
อำพร เสน่ห์ . การผลิตอนุภาคนาโนของพอลิ(แอล-แลคไทด์) บรรจุวิตามินเอปาล์มมิเตทโดยกระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือจุดวิกฤต. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.